CO TO JEST EWANGELIA?

Słowo Ewangelia pochodzi od greckiego słowa euangelion, a dosłownie znaczy „dobra nowina”. Dlatego „dobra nowina”, ponieważ przez wiarę w przekaz (instrukcję) Ewangelii, człowiek może zostać zbawiony od grzechu i śmierci, otrzymać Ducha Świętego i mieć relację z Bogiem.

Warto więc dowiedzieć się, jaki jest Biblijny, Nowotestamentowy przekaz ewangelii:  czym jest ewangelia, w co trzeba uwierzyć oraz co to znaczy w praktyce.

Ważnym źródłem relacjonującym praktyczne głoszenie ewangelii i reakcję osób, które w nią uwierzyły, jest księga Biblii: Dzieje Apostolskie.

EWANGELIA A KRZYŻ

A oznajmiam wam, bracia, EWANGELIĘ, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; PRZEZ KTÓRĄ TEŻ DOSTĘPUJECIE ZBAWIENIA, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że CHRYSTUS UMARŁ ZA NASZE GRZECHY, zgodnie z Pismem; Że ZOSTAŁ POGRZEBANY, że ZMARTWYCHWSTAŁ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
[1 List do Koryntian 15:1-4 UBG]

W centrum oraz początkiem ewangelii jest Krzyż! Od Krzyża zaczęło się Nowe Przymierze /Przebaczenie Grzechów / Narodzenie na Nowo / Wylanie Ducha Świętego. Od Krzyża zaczyna się naśladować Pana Jezusa.

Biblijna odpowiedź na Krzyż – na Ewangelię Jezusa Chrystusa:

ŚMIERĆ – MUSIMY NA WZÓR JEZUSA CHRYSTUSA „UMRZEĆ DLA SAMEGO SIEBIE”. UMRZEĆ DLA GRZECHU, ZAPRZEĆ SIĘ SAMEGO SIEBIE POPRZEZ -> (OPAMIĘTANIE)

POGRZEBANIE – MUSIMY UKRZYŻOWAĆ I POGRZEBAĆ SWOJE STARE,  GRZESZNE ŻYCIE, ZEPSUTEGO CZŁOWIEKA I PRZYOBLEC SIĘ W JEZUSA CHRYSTUSA POPRZEZ -> (CHRZEST WODNY)

ZMARTWYCHWSTANIE – POWSTANIE DO NOWEGO ŻYCIA PROWADZONEGO PRZEZ DUCHA ŚWIĘTEGO (zobacz CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM)

EWANGELIA W SKRÓCIE

1. Pan Bóg stworzył świat i pierwszych ludzi na swoje podobieństwo. Ludzie mieli relacje z Bogiem, chodzili z Nim, rozmawiali z Nim, wszystko było w porządku!

2. Pan Bóg ustalił pewne zasady. Zakazał ludziom jeść owoców z drzewa poznania dobra i zła. Chciał, żeby ludzie mieli wybór i chcieli z Nim być z własnej woli, nie dlatego, że tacy zostali stworzeni.

3. Ludzie zgrzeszyli, a grzech wszedł na świat i zniszczył ich naturę. Grzech zmienił człowieka. Prawo grzechu i śmierci zaczęło panować nad światem. Ktokolwiek zgrzeszy, musi umrzeć!

4. Pan Bóg wyrzucił ludzi z raju. Nie chciał, żeby zjedli z drzewa Życia i wiecznie żyli z grzeszną naturą. Ludzie stracili bliską relację z Bogiem.

5. Dzieci zaczęły rodzić się na podobieństwo ich rodziców dotkniętych grzechem. Zaczęły się morderstwa, kradzieże, nienawiść, depresje, wojny, śmierć. Odtąd każdy człowiek rodzi się z tego powodu ze skłonnością do grzeszenia. Teraz żyjemy w takim świecie, w którym ludzie żyją w grzechu, daleko od Boga, od relacji z Nim. Obecny świat jest z powodu grzechu zupełnie inny od tego, który stworzył Pan Bóg.

-> Grzech jest problemem! Nie możemy porównywać się z ludźmi dookoła, na których tle możemy wyglądać na dobrych. W porównaniu z Bożymi standardami każdy wygląda źle, zgrzeszył przeciwko Bogu i jest winny kary. Dziś z powodu małego kłamstwa przeciw człowiekowi możesz iść do więzienia, a co jeśli popełnisz kłamstwo wobec Pana Boga? Jeśli grzeszymy, grzeszymy przeciwko Bogu, Jego okłamujemy, Jego obrażamy itd.

-> Pan Jezus powiedział: jeśli kogoś nienawidzisz, jesteś mordercą; jeśli kogoś nazwiesz głupcem, pójdziesz do piekła; jeśli spojrzysz pożądliwie na kobietę to tak, jakbyś popełnił cudzołóstwo. To są przykłady Bożych standardów, na podstawie których będzie sądził ludzi. Sprawiedliwy Bóg może więc wszystkich ludzi wrzucić do piekła (bo na to zasługują) i ciągle być dobrym Bogiem. Tak jak dobry sędzia wrzuca przestępców do więzienia. Ale…

6. Bóg posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa. On począł się z Ducha Świętego, bez zepsutej natury po pierwszych ludziach. Z tego powodu nie miał skłonności do grzechu i sam nigdy nie zgrzeszył, był posłuszny Ojcu.

7. Jezus Chrystus po chrzcie Janowym otrzymał Ducha Świętego i zaczął głosić na temat Królestwa Bożego, potrzeby opamiętania z grzechów, a także uzdrawiać chorych i wyganiać z ludzi złe duchy.

8. Pan Jezus umarł śmiercią krzyżową. Jedyny sprawiedliwy człowiek na świecie, który był niewinny, został skazany na najcięższą karę śmierci w historii ludzkości. Do tego wchodziło bicie, chłosta, szydzenie, opluwanie, wyrzeczenie się go przez uczniów. To jednak nie była Jego porażka, ale zwycięstwo – uwieńczenie doskonałego planu i dobrowolne poświęcenie.

9. Jezus Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział! Ponieważ nie znaleziono w Nim żadnej winy (począł się z Ducha Świętego wolny od zepsutej cielesnej natury oraz nigdy nie zgrzeszył), śmierć nie mogła nad Nim panować. Pan Jezus zwyciężył grzech i śmierć – złamał tym samym duchowy system, który rządził nad światem.

10. Pan Jezus zapoczątkował swoją ofiarą nowe przymierze dla nas ludzi z Panem Bogiem (unieważnił stare przymierze). Zapieczętował je doskonałą ofiarą jego Krwi i wylaniem Ducha Świętego na swoich uczniów. Swoją ofiarą otworzył dla nas ludzi drogę zbawienia – to bardzo dobra nowina (ewangelia).

11. Tylko Jezus Chrystus jest wystarczająco święty i dobry, aby mieć życie wieczne i trafić do nieba. Człowiek musi narodzić się na nowo (Jn 3:3), czyli najpierw duchowo umrzeć i pogrzebać starego człowieka (opamiętanie i chrzest), aby powstać do nowego życia jako dziecię Boże, członek ciała Pana Jezusa, Jego latorośl. Człowiek sam o własnych siłach nie może osiągnąć zbawienia, musi podczepić się pod Pana Jezusa, który jest Drogą od ziemi do nieba.

12. Po Zmartwychwstaniu, uczniowie Pana Jezusa otrzymali Ducha Świętego i odtąd w miejsce swojego mistrza to oni głoszą każdemu potrzebę opamiętania z własnych grzechów, chrztu w wodzie w Imię Pana Jezusa i poddania się Duchowi Świętemu.

13. Dzisiaj ta sama droga jest otwarta przed Tobą, abyś został zbawiony i stał się takim samym uczniem Pana Jezusa jak oni!

Dziwię się, że tak szybko dajecie się odwieść od tego, który was powołał ku łasce Chrystusa, do innej ewangelii; Która nie jest inną; są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą wypaczyć ewangelię Chrystusa. Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty.
[Galacja 1:6-8 UBG]

UWIERZ W EWANGELIĘ!

Wiara w ewangelię, w Boga, Jezusa Chrystusa w Biblii, (dla Żydów) była równoznaczna z posłuszeństwem. Wierzyć komuś w języku biblijnym oznaczało pójść za radą tej osoby, wykonać to, do czego nas przekonuje. Jeśli Pan Bóg przez Piotra powiedział Żydom: pokutujcie i dajcie się ochrzcić, a otrzymacie Ducha Świętego (Dz 2:38) – uwierzenie w to oznaczało, że ktoś pokutował i dał się ochrzcić.

Podsumowując: wiara w Pana Jezusa, która zbawia to posłuchanie Go, Jego rad i nakazów wyrażone w posłuszeństwie, decyzji i uczynku. Najpierw posłuchanie Go na temat opamiętania z grzechów, narodzeniu na nowo z wody i z Ducha (chrzest wodny i chrzest Duchem Świętym). Następnie trwanie do końca życia w posłuszeństwie Panu Jezusowi.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zobaczy życia, lecz pozostaje na nim Boży gniew.
[Ewangelia Jana 3:36 (przekład dosłowny)]

A uczyniony doskonałym, stał się sprawcą wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są mu posłuszni;
[Hebrajczyków 5:9 UBG]

A świat przemija wraz ze swoją pożądliwością, ale kto wypełnia wolę Boga, trwa na wieki.
[1 Jana  2:17 UBG]