ZBAWIENIE

CZYM JEST ZBAWIENIE?

Termin ZBAWIENIE powoduje wiele nieporozumień i kłótni na podstawie różnych wersetów. Wszystko to z powodu różnych kontekstów, z których możemy go rozpatrywać. Co to jest zbawienie? Zbawienie w chrześcijaństwie polega na uratowaniu człowieka od śmierci, od niewoli grzechu, od duchowej ciemności, duchowej ślepoty itd. Ważne jest więc, żeby zrozumieć jak zostać zbawionym, od czego Pan Bóg chce na uwolnić i przed czym uratować. Poniższy schemat prezentuje czym jest zbawienie w Biblii, kiedy zachodzi i co za sobą niesie.

Słowo "zbawienie" w biblii używane jest głównie w dwóch kontekstach:

ZBAWIENIE CZĘŚĆ 1 – włączenie do ciała Pana Jezusa

ZBAWIENIE CZĘŚĆ 2 – „wejście do nieba”

Zbawienie jest przez TRWANIE w Panu Jezusie, a żeby trwać – najpierw trzeba zostać włączonym do Jego Ciała.
Zbawienie cz.1 Zbawienie cz.2
1. Czym jest zbawienie?
przebaczeniem grzechów (Łk 1:77)
uwolnieniem od grzechu (Rz 6:7)
uwolnieniem od cielesnej natury (Kol 2:11)
przyobleczeniem w Pana Jezusa (Gal 3:27)
przyłączeniem do ciała Pana Jezusa (Rz 11:17)
narodzeniem na nowo (Kol 2:13)
"dostaniem się do nieba"
"otrzymaniem niewiędnącej korony (1 Pt 5:4)
okazaniem się "owcą, a nie kozłem" (Mt 25:31)
okazaniem się "sługą użytecznym" (Mt 25:30)
okazaniem się "panna roztropną"(Mt 25:2)
okazaniem się "ubranym w czyste szaty/strój weselny"(Mt 22:11)
"dobiegnięciem do mety"(Fp 3:14)
"powstaniem z martwych"(Fp 3:11)
2. Jak zostać zbawionym?
Wiara, Opamiętanie, Chrzest Wodny, Chrzest Duchem Świętym
Zbawienie cz.1 + wytrwanie do końca w Panu Jezusie
3. Czas
Przeszłość / teraźniejszość
Niedokonany (oczekiwane z nadzieją), w przyszłości
4. Czy jest pewne?
Jest pewne dla osób, które się nawróciły. *Przez dobrowolne grzeszenie można odpaść.
Nie jest pewne, wymaga wytrwania w Panu Jezusie.
Żaden pojedynczy uczynek w przeszłości nie gwarantuje.
5. Kiedy można stwierdzić?
Kiedy człowiek się opamięta, da się ochrzcić i zostanie zapieczętowany Duchem Świętym. Jest to widoczne w życiu np. poprzez wydawanie owoców godnych pokuty, znaki prowadzenia Ducha Świętego, wypełnianie Woli Bożej, owoce Ducha Świętego i inne.
Nie da się stwierdzić, że ktoś jest zbawiony w sensie: "na pewno pójdzie do nieba". Można podejrzewać, można mieć nadzieję, ale nie da się tego stwierdzić na pewno. Tylko Pan Bóg zna wnętrze człowieka.

ZBAWIENIE CZĘŚĆ 1

ROZUMIANE JAKO:

Przebaczenie grzechów / uwolnienie od grzechu / uwolnienie od cielesnej natury / przyobleczenie w Pana Jezusa / przyłączenie do ciała Pana Jezusa / narodzenie się na nowo z Pana Boga
1

Według Biblii zbawionym można być już w tym życiu. Dlatego w Biblii czytamy w wielu wersetach skierowanych do uczniów Pana Jezusa: „jesteście zbawieni”, „zostaliście zbawieni”. (np. 1 Kor 1:18 / Tytusa 3:5 / 2 Tym 1:9 / 2 Kor 2:15 / Ef 2:5  UBG ) 

2

Zbawienie związane jest z narodzeniem się na nowo w Panu Jezusie, a powiązane z wiarą w Ewangelię, opamiętaniem z grzechów, chrztem wodnym, chrztem Duchem Świętym. Trzeba patrzeć na to całościowo. Osoba zbawiona będzie wiedzieć, że nastąpiło to w jej życiu  „rok temu”, „5 lat temu” „20 lat temu”.

3

Zbawienie jako dołączenie do ciała Pana Jezusa bywa procesem.

Przykład: najpierw ktoś wierzy, że jest Bóg. Po jakimś czasie dochodzi do prawdy o grzechu w swoim życiu i o potrzebie opamiętania i posłuszeństwa Panu Bogu.  Później ma zrozumienie, że musi się ochrzcić w wodzie, a jeszcze później dochodzi do niego, że potrzebuje być ochrzczony Duchem Świętym.

4

Zbawienie wyraża się nawróceniem, zmianą życia. Człowiek, który dostąpił zbawianie (przeżył opamiętanie, narodził się na nowo) będzie widział wyraźną różnicę. Będzie rozumiał, że był niewolnikiem grzechu, nosił kajdany, a jego życie było pełne niegodziwości.

Przykład: Osoba, która żyje i grzeszy tak, jak zawsze, nie jest zbawiona od grzechu. Biblia nie przewiduje terminu „zbawiony, ale grzesznik”.

Jeśli w Twoim życiu nie widać przemiany związanej z nawróceniem, bardzo możliwe, że nie jesteś zbawiony i nie narodziłeś się na nowo.

Przykład: Świadectwo osoby zbawionej wypełnione jest skruchą i zerwaniem ze starym, złym życiem. Od takiej osoby usłyszymy: „byłem alkoholikiem / kłamcą / manipulantem / cwaniakiem / złodziejem / bluźniercą / oszustem itp. ALE PAN JEZUS MNIE WYZWOLIŁ, ZMIENIŁ MOJE ŻYCIE I JUŻ TEGO NIE ROBIĘ

5

JAK ZOSTAĆ ZBAWIONYM?

(OD GRZECHU, OD ZEPSUTEJ NATURY)

UWIERZ W EWANGELIĘ!

Pan Jezus chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni! Przewidział potężne duchowe narzędzia, aby to było możliwe!

Na opamiętanie odpowie odpuszczeniem grzechów. Zabierze serce kamienne, a da serce mięsiste (Ez 36:26).

Na chrzest wodny  z wiary odpowie włączeniem w swoje ciało, uwolnieniem od grzechu od i zepsutej ludzkiej natury.

Na prośbę o Ducha Świętego odpowie chrztem Duchem Świętym, który nas pokrzepia, umacnia, prowadzi.

RÓŻNE FRAGMENTY Z BIBLII NA TEMAT ZBAWIENIA

Strażnik więzienia w poniższym fragmencie zadał bardzo ważne pytanie – „jak zostać zbawionym?”. Usłyszał, żeby uwierzył oraz Słowo Pańskie, z którego musiało wynikać, że chrzest był tak ważny, że strażnik bez zwłoki go przyjął.

A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił, on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem.
[Dzieje Apostolskie 16:30-34 UBG]

Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego
[Tytusa 3:5 UBG]

I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
[Ewangelia Marka 16:16 UBG]

I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni; I razem z nim wskrzesił, i razem z nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie;
[Efezjan 2:5-6 UBG]

W duchowej rzeczywistości, gdy dołączamy do ciała Pana Jezusa, to dołączamy już do Królestwa Bożego. Dlatego zbawienie rozpoczyna się już od narodzenia na nowo, ale wymaga trwania w Panu Jezusie, aby de facto dostąpić zbawienia, które nastąpi w dniu przyjścia Pana Jezusa, uff…

ZBAWIENIE CZĘŚĆ 2

ROZUMIANE JAKO:

„dostanie się do nieba”, otrzymanie „niewiędnącej korony”, okazanie się „owcą, a nie kozłem”, okazanie się „sługą użytecznym”, okazanie się „panna roztropną”, okazanie się „ubranym w czyste szaty/strój weselny”, „dobiegnięcie do mety”. „powstanie z martwych”
1

Większość fragmentów z Nowego Testamentu na temat zbawienia mówi o tym w czasie przyszłym (niedokonanym) „będzie zbawiony” „będą zbawieni” „będziemy zbawieni” „oczekują dla zbawienia” itd. np: Mt 24/13 / 1 Pt 4:18 / Łk 13:23 / Dz 15:11 / Heb 9:28 / 1 Kor 5:5 / 2 Tym 3:15 / Hb 1:14UBG

2

Apostoł Paweł, który niemal jak nikt inny powinien być „pewny zbawienia” nie głosi takiej tezy. Uczy natomiast bojaźni i pokory w trwaniu w Panu Jezusie.

Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to, do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem. Lecz jedno czynię: zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną; Biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie.
[Filipian 3:11-14 UBG]

Czy nie wiecie, że ci, którzy biegną w wyścigu, wszyscy wprawdzie biegną, lecz tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. Każdy, kto staje do zapasów, powściąga się we wszystkim. Oni, aby zdobyć koronę zniszczalną, my zaś niezniszczalną. Ja więc tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, nie jakbym uderzał w powietrze. Lecz poskramiam swoje ciało i biorę w niewolę, abym przypadkiem, głosząc innym, sam nie został odrzucony.
[1 Kor 9:24-27 UBG]

3

Pan Bóg w Swoim Słowie stawia ludziom wymagania dotyczące dostąpienia zbawienia. Jest to po pierwsze nawrócenie i włączenie w Jego Ciało, a po drugie trwanie w wierze (posłuszeństwu). Pomimo przekonań wielu osób Słowo Boże wyraźnie używa słów warunkowych: „JEŚLI”, „GDY”.

UWAGA! Słowo Boże nie jest ze sobą sprzeczne. Na przykład: w jednym miejscu czytamy, że zbawienie nie jest z uczynków (Ef 2:9), a w drugim, że z uczynków, a nie tylko z wiary (Jk 2:24). Musimy zrozumieć, że czym innym są „religijne uczynki”, „uczynki prawa”, a czym innym uczynki związane z posłuszeństwem Panu Jezusowi. To źle, gdy chcemy nadrobić prawdziwe opamiętanie i posłuszeństwo Bogu religijnymi uczynkami i myślimy, że od tego będziemy zbawieni. Liczy się relacja z Bogiem, bojaźń, posłuszeństwo.

Przykłady uczynków posłuszeństwa Panu Jezusowi: przyjecie chrztu, szukanie Woli Bożej, porzucenie świadomego grzechu, czynienie uczniami, przebaczanie, posłuszeństwo Duchowi Świętemu i inne.

Przykłady religijnych uczynków, uczynków prawa (nie zagwarantują zbawienia): długie modlitwy, uczestnictwo w eventach religijnych, chodzenie do kościoła, chodzenie na grupki biblijne, przelewy na kościół, praca dla kościoła, przestrzeganie prawa Mojżeszowego, obrzezania, szabatów, świąt, przestrzeganie tradycji religijnych.

JAK OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE?

Różne wymagania I WARUNKI zbawienia według Biblii:

Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić?
[Jakuba 2:14 UBG]

  • Wiara i chrzest wodny: „Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony” (Mk 16:16)
  • Zbawienie tylko w Panu Jezusie, przez trwanie w Nim, Dzięki Niemu, z Jego łaski, Jego mocą: „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” (Dz 4:12)
  • Narodzenie na nowo z Wody i z Ducha: „Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” (Jn 3:5)
  • Wypełnianie Woli Bożej: „Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.” (Mt 7:21)
  • Opamiętanie z grzechów: „Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.” (1 Kor 6:9-10) ORAZ „A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.” (Gal 5:19-21)
  • Wytrwanie do końca: „Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.” (Mt 24:13 )

ALE CZY ZBAWIENIE NIE JEST ZA DARMO?

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie.
[List do Rzymian 3:23-24 UBG]
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
[List do Efezjan 2:8-9 UBG]

 Cały czas kontekst dotyczy uczynków prawa (zakonu), uczynków religijnych. Uczynki posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi (czynienie Jego Woli) to coś zupełnie innego.

Wyobraźmy sobie, że Pan Jezus by dziś głosił „pokutujcie! pokutujcie!” (Mt 4:17), a my powiemy „nie trzeba pokutować, to uczynki, wystarczy tylko wiara”. TO NONSENS.

Darmo oznacza w tym kontekście „bez zapłaty” „swobodnie” „niezasłużenie”. To znaczy, że każdego „stać” na zbawienie, ponieważ każdego na świecie „jest stać” na nawrócenie się.

Darmo w kontekście całościowym Biblii nie znaczy, że nic nie trzeba zrobić, aby być zbawionym! Pan Jezus stawiał ludziom warunki zbawienia. Pamiętajmy też, że te listy były napisane do wierzących/nawróconych chrześcijan, którzy przeżyli opamiętanie i chrzest.

Ale cóż mówi: Blisko ciebie jest słowo, na twoich ustach i w twoim sercu. To jest słowo wiary, które głosimy: Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
[List do Rzymian 10:8-10 UBG]

WIARA, KTÓRA ZBAWIA

Musimy zrozumieć, że wiara w Pana Jezusa, która zbawia to nie tylko uznanie, że on istnieje, że chodził po świecie, że zmartwychwstał. Nie jest to również tylko uznanie że  Biblia jest autentyczna, ani że Pan Jezus jest Bogiem.

Wiara, która zbawia to zachowywanie nauk Pana Jezusa, przestrzeganie Jego przykazań, robienie tego co nakazał.

Tok myślenia Żydów za czasów Pana Jezusa nie przewidywał, że można wierzyć w jedno, a robić drugie. To, co robiłeś oznaczało w co, lub komu wierzysz.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, nie zobaczy życia, lecz pozostaje na nim Boży gniew.
[Ewangelia Jana 3:36 (prz. dosłowny)]