MARYJA W BIBLII

Poniższy artykuł to wszystkie wydarzenia Biblijne z Maryją i praktycznie wszystkie cytaty o Maryi – matce Pana Jezusa. Wierzymy, że Biblia (w porównaniu do apokryfów, podań, legend, teorii teologicznych, wizji, snów, objawień) jest na pewno prawdziwym źródłem informacji i solidnym fundamentem wiary chrześcijańskiej, od którego trzeba zaczynać kształtowanie poglądów religijnych i wyznawanej teologii.

MARYJA W NOWYM TESTAMENCIE

Fragmenty w Biblii o Maryi wokół narodzin Pana Jezusa

A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak: Gdy Maria, jego matka, została zaślubiona Józefowi, zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z Ducha Świętego. Ale Józef, jej mąż, będąc sprawiedliwym i nie chcąc jej zniesławić, chciał ją potajemnie oddalić. A gdy o tym rozmyślał, oto anioł Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony. To bowiem, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A to wszystko się stało, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka: Oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, co się tłumaczy: Bóg z nami. Wtedy Józef, obudziwszy się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł Pana, i przyjął swoją żonę. Ale nie obcował z nią, dopóki nie urodziła swego pierworodnego syna, któremu nadał imię Jezus.
[Ewangelia Mateusza 1:18-25 UBG]

A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret; Do dziewicy zaślubionej mężczyźnie, któremu na imię było Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maria. Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami. Ale ona, ujrzawszy go, zlękła się z powodu jego słów i zastanawiała się, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do niej: Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w swym łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Wtedy Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną? A anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, twoja krewna, także poczęła syna w swojej starości i jest w szóstym miesiącu ta, którą nazywano niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I powiedziała Maria: Oto służebnica Pana, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tych dniach Maria wstała i poszła z pośpiechem w góry do miasta w Judei. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie i Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między kobietami i błogosławiony jest owoc twego łona. A skądże mi to, że matka mego Pana przyszła do mnie? Gdy bowiem głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. A błogosławiona, która uwierzyła. Spełni się bowiem to, co zostało jej powiedziane przez Pana. Wtedy Maria powiedziała: Wielbi moja dusza Pana; I rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu; Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną. Bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest jego imię. A jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc. Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych. Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, swym sługą, pomny na swoje miłosierdzie; Jak mówił do naszych ojców, do Abrahama i jego potomstwa na wieki. I została z nią Maria około trzech miesięcy, a potem wróciła do swego domu.
[Ewangelia Łukasza, 1:26-56 UBG]

Aby dać się spisać z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. A gdy tam byli, nadszedł czas porodu. I urodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
[Ewangelia Łukasza 2:5-7 UBG]

Spiesząc się więc, przyszli i znaleźli Marię, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. A ujrzawszy, rozgłosili to, co zostało im powiedziane o tym dziecku. A wszyscy, którzy słyszeli, dziwili się temu, co pasterze im mówili. Lecz Maria zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w swoim sercu.
[Ewangelia Łukasza 2:16-19 UBG]

A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekujący pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni. A gdy rodzice wnosili dziecko – Jezusa, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa; Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa; Gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie; Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi; Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela. A Józef i jego matka dziwili się temu, co o nim mówiono. I błogosławił im Symeon, i powiedział do Marii, jego matki: Oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, przeciwko któremu będą mówić; (I twoją duszę miecz przeniknie), aby myśli wielu serc zostały objawione.
[Ewangelia Łukasza 2:25-35 UBG]

A rodzice, ujrzawszy go, zdziwili się. I powiedziała do niego jego matka: Synu, dlaczego nam to zrobiłeś? Oto twój ojciec i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. I powiedział do nich: Czemu mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co należy do mego Ojca? Lecz oni nie zrozumieli tych słów, które im mówił. Wtedy poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu, i był im posłuszny. A jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu.
[Ewangelia Łukasza, 2:48-51 UBG]

Biblijne fakty na temat Maryi cz.1:

1. Maryja miała męża.
2. Jezus został poczęty z Ducha Świętego, gdy Maryja była dziewicą.
3. Józef nie obcował z żoną dopóki nie urodziła Jezusa (po co byłby ten fragment jeśli później również nie obcowałby z żoną?)
4. Jezus był pierworodnym synem Marii (po co słowo pierworodny jeśli Jezus nie miałby rodzeństwa?).
5. Maria była z całą pewnością Bogobojną, posłuszną Bogu kobietą. Maryja rozumie swoją potrzebę bycia zbawionym przez Boga.
6. Maryja spotkała wielka łaska, że Bóg ją wybrał na matkę Pana Jezusa.
7. Maria na początku nie rozumiała Bożego planu związanego z Jezusem Chrystusem.
8. Prorok Symeon prorokował, że Maria również nie będzie mogła być obojętna wobec wiary i uznania Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. („Słowo Boże bowiem jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne rozsądzić myśli i zamiary serca.” Hebrajczyków 4:12)

Interwencja Maryi i rodziny Pana Jezusa

Potem przyszli do domu. I znowu zgromadził się tłum, tak że nie mogli nawet zjeść chleba. A gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem: Odszedł od zmysłów. (…)Wtedy przyszli jego bracia i matka, a stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go. A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. Lecz on im odpowiedział: Któż jest moją matką i moimi braćmi? A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją siostrą i moją matką.
[Ewangelia Marka 3:20-21 + 31-35 UBG]

A gdy on jeszcze mówił do ludzi, jego matka i bracia stanęli przed domem, chcąc z nim rozmawiać. I powiedział mu ktoś: Oto twoja matka i twoi bracia stoją przed domem, chcąc z tobą mówić. Lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: Któż jest moją matką i kto to są moi bracia? A wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, powiedział: Oto moja matka i moi bracia! Kto bowiem wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą, i matką.
[Ewangelia Mateusza  12:46-50 UBG]

Wtedy przyszli do niego jego matka i bracia, ale nie mogli podejść z powodu tłumu. I dano mu znać, mówiąc: Twoja matka i twoi bracia stoją przed domem i chcą się z tobą widzieć. A on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je.
[Ewangelia Łukasza 8:19-21 UBG]

Biblijne fakty na temat Maryi cz.2:

1. Maryja w Biblii i „ziemska” rodzina Pana Jezusa nie rozumieli na początku sytuacji związanej z rozpoczęciem przez Niego Działalności. Pan Jezus dotychczas żył zwyczajnie, nie zwracał uwagi swoją osobą. Nagle zaczyna głosić o Królestwie Bożym, wskazuje na siebie jako Syna Bożego, uzdrawia chorych, wygania demony, dokonuje mnóstwo cudów, tłumy cisną się do Niego!
2. Maria i jej rodzina myśleli, że Pan Jezus odszedł od zmysłów (zwariował, oszalał) i postanowili interweniować.
3. Pan Jezus (najpewniej znając ich zamysł) nie przejął się swoją ziemską rodziną w tej sytuacji, ale wskazał, że nie więzy krwi, a wypełnianie Woli Bożej sprawia, że ktoś jest Jego krewnym. Pan Jezus w tym czasie już nie był dla swoich krewnych po pierwsze (tylko) bratem, synem, kuzynem, wnukiem. Pan Jezus dla każdego musi być Bogiem, Panem, Zbawicielem, Mesjaszem. Więzy krwi, znajomość ze szkoły, sąsiedztwo nie zwalniało ludzi od nawrócenia i pójścia za Panem Jezusem, aby być zbawionym.

Inne cytaty o Maryi z Biblii

A trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. A gdy zabrakło wina, matka Jezusa powiedziała do niego: Nie mają wina. Jezus jej odpowiedział: Co ja mam z tobą, kobieto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Jego matka powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, co wam powie(…)
(…)Taki początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił swoją chwałę, i uwierzyli w niego jego uczniowie. Potem on, jego matka, jego bracia i jego uczniowie poszli do Kafarnaum i mieszkali tam kilka dni.
[Ewangelia Jana, 2:1-5+11-12 UBG]

Czy to nie jest cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu.
[Ewangelia Marka 6:3 UBG]

A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś! On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go.
[Ewangelia Łukasza 11:27-28 UBG]

A przy krzyżu Jezusa stały jego matka i siostra jego matki, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus zobaczył matkę i ucznia, którego miłował, stojącego obok, powiedział do swojej matki: Kobieto, oto twój syn. Potem powiedział do ucznia: Oto twoja matka. I od tej godziny uczeń ten wziął ją do siebie.
[Ewangelia Jana 19:25-27 UBG]

A gdy przyszli, weszli do sali na górze, gdzie przebywali Piotr i Jakub, Jan i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Zelota oraz Juda, brat Jakuba. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i prośbach razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa, i jego braćmi.
[Dzieje Apostolskie 1:13-14 UBG]

Do tego Maryja w Biblii wspominana jest wzmiankowo w: Mt 1:16, Mt 2:11

Biblijne fakty na temat Maryi cz.3:

1. Maryja prawdopodobnie miała jeszcze inne dzieci (o ile nie chodziło o siostrzeńców/bratanków lub dzieci przyszywane/adoptowane). O braciach lub siostrach czytamy w: Jn 2:12 ; Mk 6:3 ; Dz 1:14 ; Mk 3:31 ; Mt 12:46 ; Łk 8:19 ; Gal 1:19 ; Ps 69:8
2. Maria wierzyła, że Jezus może dokonać cudu. Pan Jezus wysłuchał prośby swojej matki.
3. Pan Jezus nie wywyższył Marii z powodu bycia jego „ziemską” matką. Ponownie wskazał, że znaczenie dla Niego ma słuchanie Słowa Bożego (czyli Jego).
4. Maryja była pod krzyżem. Pan Jezus zadbał o opiekę dla Marii po Jego odejściu. Apostoł Jan odtąd wziął ja do siebie.
5. Maryja, matka Pana Jezusa (oraz na pewno część Jego ziemskiej rodziny) uwierzyła w Niego i była Jego uczniami. Trwali oni z innymi uczniami w społeczności po Jego Zmartwychwstaniu.
6. Pan Jezus na kartach biblii zwraca się do Maryi dwukrotnie, w obu przypadkach mówi do niej „kobieto” (lub niewiasto).

MARYJA W STARYM TESTAMENCIE

  • Izajasza 7:14 „Dlatego sam Pan da wam znak. Oto dziewica pocznie i urodzi Syna, i nazwie Go Emmanuel”
  • Micheasza 5:3 „Dlatego wyda ich aż do czasu, kiedy rodząca porodzi. Wtedy resztka jego braci wróci do synów Izraela.”
  • Psalmów 69:8 „Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki.”

Postać Maryi bywa często utożsamiana z wieloma wersetami ST, które niestety, gdy się przeczyta kontekst, nie traktują o niej. Należy pamiętać, aby Słowa Bożego nie czytać na wersety, ale zawsze zestawiać z kontekstem, rozdziałem, później z całą księgą i w końcu z całą Biblią. Pan Bóg zwraca się często w Starym Testamencie do wybranki, niewiasty, córki Syjonu. Trzeba zrozumieć, że w tym wypadku chodzi tutaj o Jeruzalem / Boży Lud / Kościół Boży (niekiedy Bożą Mądrość). Widać to wyraźnie np. w 16 rozdziale Ezechiela, 62 rozdziale Izajasza, lub w Apokalipsie Jana (Objawienia) rozdział 21.

MARYJA W BIBLII - WNIOSKI

1

Biblia o Maryi nie wspomina w żadnym z listów Nowego Testamentu (księgi dydaktyczne – nauczające) i tylko wzmiankowo w 1 rozdziale Dziejów Apostolskich.

2

Fragmentów w Biblii na temat Marii w stosunku do ilości tekstu i w porównaniu z innymi postaciami jest stosunkowo niewiele. Najpierw jest o Panu Jezusie, później długo długo nic, później o apostołach Piotrze i Pawle i znowu długo nic.

3

Pan Jezus, ani jego uczeń, apostoł, czy też anioł nigdzie w biblii nie wskazywali jej szczególnej roli w procesie dojścia człowieka do zbawienia (przeczytaj czym jest zbawienie).

4

Wiele powszechnie przyjętych informacji na temat życia Maryi nie znajduje żadnej wzmianki, ani potwierdzenia w Biblii: współcierpienie, matka dla człowieka, wieczne dziewictwo, tytuł „przenajświętszej”, „pośrednictwo do Pana Jezusa”, „niepokalane poczęcie”, „wniebowzięcie”.