TRWANIE W BOGU

Narodzenie na Nowo to początek nowego życia. Później trzeba trwać i wytrwać w wierze w Jezusa Chrystusa, aż do końca, aby odziedziczyć Życie Wieczne. Droga z Panem Bogiem jest inna dla każdego człowieka, ale zasady, których należy się trzymać są podobne.

CO POMAGA TRWAĆ
Miłość do Pana Boga
Czytanie Biblii
Gorące serce dla Boga, gorliwość, pasja
Bojaźń Boża
Słuchanie Pana Boga na pierwszym miejscu
Weryfikowanie słuchanych nauk ze Słowem Bożym i z Duchem Świętym
Pokora
Chęć uczenia się
Posłuszeństwo Panu Bogu
Dyscyplina, karność
Regularna, szczera modlitwa
Spożywanie wieczerzy Pańskiej
Trwanie w zdrowej społeczności, opartej na pełnej ewangelii, miłości, gorliwości
Relacja z Panem Bogiem
Szukanie Bożej Woli w życiu codziennym
Poszczenie
CO PRZESZKADZA TRWAĆ
Pobłażanie grzechowi, ciału
Zajmowanie się niepotrzebnymi sprawami
Spory światowe np. polityczne
Słuchanie ludzkich autorytetów ponad Panem Bogiem
Nie weryfikowanie słuchanych nauk ze Słowem Bożym i z Duchem Świętym
Lekceważenie napomnień
Gardzenie Bożą radą i Boża Wolą
Gaszenie Ducha Świętego
Nadmierna troska o życie doczesne
Zepsuta kultura światowa (złe filmy, muzyka, książki)
Praca (np. za dużo pracy, praca w złej atmosferze)
Złe, toksyczne relacje
Relacje damsko męskie niebudowane na Panu Jezusie
Samowolka życiowa
Wracanie do starego życia
Niepowściąganie języka, plotkarstwo
Lenistwo
Trwanie w niezdrowej, toksycznej, społeczności, głoszącej niepełną ewangelię
Niechęć do zostawienia czegokolwiek dla Pana
Samotność

FRAGMENTY NA TEMAT TRWANIA W PANU JEZUSIE W BIBLII

Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorośl nie może wydawać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną. Jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście, o cokolwiek chcecie, a spełni się wam.
[Ewangelia Jana 15:4-7 UBG]

Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak on postępował.
[1 Jana 2:6 UBG]

Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał.
[1 Jana 3:6 UBG]

A posiany na miejscach skalistych to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu. Gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się gorszy.
[Ewangelia Mateusza 13:20-21 UBG]

Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego; Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić.
[List do Rzymian 11:17-23 UBG]

I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał; W jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem; Jeśli tylko trwacie w wierze, ugruntowani i utwierdzeni, niedający się odwieść od nadziei ewangelii, którą usłyszeliście, a która jest głoszona wszelkiemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą;
[List do Kolosan 1:21-23 UBG]

Lecz kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony.
[Ewangelia Mateusza 24:13 UBG]

I będziecie znienawidzeni przez wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony.
[Ewangelia Mateusza 10:22 UBG]

Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, ja też przestałem o nich dbać, mówi Pan. Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
[List do Hebrajczyków 8:9-10 UBG]

Każdy, kto wykracza poza naukę Chrystusa, a nie pozostaje w niej, ten nie ma Boga. Kto pozostaje w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.
[2 List Jana 1:9 UBG]

Lecz Chrystus jako syn panuje nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy, jeśli tylko ufność i chwalebną nadzieję aż do końca niewzruszenie zachowamy.
[List do Hebrajczyków 3:6 UBG]

Staliśmy się bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli tylko nasze pierwotne przeświadczenie aż do końca niewzruszenie zachowamy.
[List do Hebrajczyków 3:14 UBG]

Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego, i stali się uczestnikami Ducha Świętego; Zakosztowali też dobrego słowa Bożego i mocy przyszłego wieku; A odpadli – ponownie odnowić ku pokucie, gdyż sami sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na hańbę.
[List do Hebrajczyków 6:4-6 UBG]

Bo jeśli uciekli oni od plugastw świata przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a potem znowu się w nie wikłają i zostają pokonani, to ich ostateczny stan jest gorszy niż pierwszy. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, aniżeli poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania.
[2 List Piotra 2:20-21 UBG]

Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy; Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników. Kto gardził Prawem Mojżesza, ponosił śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Jak wam się wydaje, na ileż surowszą karę zasługuje ten, kto by podeptał Syna Bożego i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski? Znamy bowiem tego, który powiedział: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I znowu: Pan będzie sądzić swój lud.
[List do Hebrajczyków 10:26-30 UBG]