OPAMIĘTANIE

CZYM JEST OPAMIĘTANIE?

SKRUCHA / NAWRÓCENIE / POKUTOWANIE

Opamiętanie to zmiana myślenia, postawy i podejścia do życia. Osoba opamiętana (w przeciwieństwie do grzesznika) to ktoś kto nienawidzi grzechu, pragnie zredukować go do zera i mieć od niego wolność.

Opamiętanie w biblii to to samo słowo co pokutowanie oraz wyraz bliskoznaczny słów: skrucha, nawrócenie.

Opamiętanie to nie stanie się doskonałym, to nie zasłużenie, nie zapracowanie na relację z Panem Bogiem, nie dojście samemu do jakiegoś miejsca, z którego możemy przyjść do Pana!

Pokutowanie, którego wymaga Bóg, nie należy rozumieć jako cierpienie za grzechy. Pan Jezus wycierpiał całe cierpienie, wziął na siebie całą winę i grzech. Nowonarodzony człowiek nie musi do tego nic dokładać.

Z czego się opamiętać?

Opamiętanie dotyczy grzechów w Twoim życiu, o którym masz świadomość, podejrzenie, o którym podpowiada Ci sumienie, Duch Święty oraz tych o których konkretnym przykładzie można przeczytać w Biblii. To, że Ty nie uznajesz czegoś za grzech, nie oznacza, że nim nie jest.

Na czym polega opamiętanie?

Opamiętanie to zaprzestanie czynienia świadomego grzechu, prawdziwa chęć poparta czynem, nie pusta deklaracja.

Opamiętanie to nie tylko żałowanie i wyznawanie.

Opamiętanie to świadome poddanie się Bożej Woli, Bożym przykazaniom.

Opamiętanie to gotowość zostawienia wszystkiego dla Pana Jezusa.

Opamiętanie to prawdziwa skrucha i “zapłakanie” nad swoim dotychczasowym życiem.

Czym jest nawrócenie?

Najprościej ujmując to odwrócenie się od dotychczasowego, złego postępowania w życiu. Odwrócenie od bycia Panem swojego życia, wyrzekanie się siebie i świata. To zwrócenie się na Pana Boga, podążanie za nim, poddawanie Jego Woli itd.

CZY MUSZĘ SIĘ OPAMIĘTAĆ, ABY BYĆ ZBAWIONYM

TAK

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
[1 Kor, 6:9-11 UBG]

A znane są uczynki ciała, którymi są: cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta; Bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje; Zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki i tym podobne; o nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą.
[List do Galacjan 5:19-21 UBG]

Pan Jezus nie jest tolerancyjny dla grzechu, nie daje przyzwolenia, abyśmy w nim żyli i się do niego przyzwyczajali. Jego rada to walka z całych sił i szukanie wszelkimi sposobami wolności, którą on chce Ci dać. Pan Jezus nie przyszedł Cię zbawić “w grzechu”, ale “od grzechu”.

Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego.
[Ewangelia Mateusza 18:8-9]
także w [Mt 5:29-30 oraz w Mk 9:44-48]

Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość; I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
[Mateusza, 13:41-43 UBG]

Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, a nawet swego życia, nie może być moim uczniem. Kto nie niesie swego krzyża, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. (…) Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Dobra jest sól. Lecz jeśli sól zwietrzeje, czym się ją przyprawi? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu; precz się ją wyrzuca. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha.
[Ewangelia Łukasza 14:26-27, 33-35 UBG]

Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej? A ponieważ sprawiedliwy z trudnością będzie zbawiony, gdzie się znajdzie bezbożny i grzesznik?
[1 List Piotra 4:17-18 UBG]

Braku opamiętania nie nadrobisz dobrymi uczynkami, ani religijnością! Setki godzin modlitwy, uczęszczanie na nabożeństwa, długie modlitwy na językach, służba w kościele, charytatywność, modlitwy innych nad Tobą…. To wszystko na nic, jeśli się nie opamiętasz z grzechów, o których masz świadomość, z którymi Pan Bóg chce abyś zrobił porządek.

CZY OPAMIĘTANIE JEST TRUDNE?

Opamiętanie i nawrócenie może sprawiać wrażenie bardzo ciężkiego, surowego, pełnego wyrzeczeń procesu. Po części tak jest. Należy pamiętać, że Pan Bóg jest dobry i miłosierny! Pan Bóg błogosławi w odwracaniu się od grzechów – daje siłę, wolność, lekkość, sprzyjające okoliczności. To co wydawało się trudne przychodzi lekko. Pan Bóg przeprowadza krok po kroku. Dzięki narodzeniu na nowo (patrz: EWANGELIA) Pan Bóg uzdalnia nas do zaprzestania grzechu. Skruszony człowiek otrzymuje “serce cielesne” w miejsce serca kamiennego, a ciało podległe grzechowi jest pogrzebane przez Chrzest wodny.

Nawrócenie najczęściej wiąże się z pewną “ceną”, przynajmniej na początku. Można utracić pewne relacje, doświadczyć prześladowań, stracić pracę, stracić wpływy, po prostu stracić w tym życiu.

Wtedy Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go i powiedział: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Lecz on zmartwił się z powodu tych słów i odszedł smutny, miał bowiem wiele dóbr.
[Ewangelia Marka 10:21-22 UBG]

Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem i córkę z jej matką, a synową z teściową. I nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.
[Ewangelia Mateusza 10:34-39 UBG]

PRZYKŁADY TRWANIA W GRZECHU

Nienawiść względem drugiego człowieka.

Praca oparta o oszustwo.

Trwanie w pozamałżeńskiej relacji seksualnej.

Nieprzebaczenie.

Trwanie w nałogu: pornografia, nadużywanie alkoholu, papierosy, narkotyki i inne.

Trwanie w kłamstwie względem drugiej osoby.

Oddawanie czci innym istotom duchowym, ludziom, aniołom poza Panem Bogiem. Modlenie (zwracanie się) do nich o coś.

Porzucenie należnej odpowiedzialności wobec drugiego człowieka – np. dziecka, rodzica.

Praktyki okultystyczne, praktykowanie religii i filozofii wschodnich itp.

RÓŻNE SKŁADOWE OPAMIĘTANIA

1. Stanięcie w prawdzie ze sobą i Panem Bogiem. Nie usprawiedliwianie się.

2. Uznanie swoich win względem Pana Boga i ludzi, swojej grzeszności.

3. Zrozumienie oddzielenia od Pana Boga z powodu czynionych grzechów i należnej kary.

4. Wyznanie grzechów przed Panem Bogiem.

5. Mocne postanowienie życia świętym życiem, porzucenia świadomego grzechu.

Dodatkowe dobre praktyki:

*Zadośćuczynienie, naprawa win, przeproszenie (w zgodzie z Duchem Świętym, bez narzucania na siebie prawa i ciężaru niezgodnego z Jego Wolą)

*Praktyką wśród pierwszych nawróconych było także wyznawanie win wobec innych osób.

Wielu też tych, którzy uwierzyli, przychodziło i wyznawało, i ujawniało swoje uczynki.
[Dzieje Apostolskie 19:18 UBG]

TRWANIE W OPAMIĘTANIU TO:

Wdrażanie z całych sił Bożych standardów do swojego życia.

Porzucanie grzechów, w których się trwa.

Badanie swojego serca.

Prośba do Pana Boga o wskazanie grzechów do zaprzestania.

Modlitwa do Pana Boga o oczyszczanie tego co złe, z czym nie można sobie poradzić, o “ostre” sumienie.

Przyjmowanie Bożych rad, napomnień.

I inne

OPAMIĘTAŁEM SIĘ, CHCĘ IŚC ZA BOGIEM, CO DALEJ?

PRZYKŁADY GRZECHÓW WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSKONAŁOŚCI

Należy o nie się modlić i starać się w nich doskonalić. Trzeba jednak zaakceptować, że mogą się pojawiać i nie chodzić w samooskarżeniu!

Irytacja

Nerwowość

Egoizm

Lenistwo

Pycha

Kłótnia

Materializm

Przykładowe fragmenty biblii dotyczące opamiętania:

Wiara musi wyrażać się w życiu, naszych czynach, decyzjach i postawach! Inaczej jest fałszywa lub martwa i na nic się nam nie przyda. Kto kłamał ma przestać, kto zdradzał ma przestać, kto pożądał ma przestać, kto złorzeczył ma przestać itd.

Wydajcie więc owoce godne pokuty i nie zaczynajcie sobie wmawiać: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg i z tych kamieni może wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. I pytali go ludzie: Cóż więc mamy czynić? A on im odpowiedział: Kto ma dwie szaty, niech da temu, który nie ma, a kto ma pożywienie, niech uczyni tak samo. Przyszli też celnicy, aby się ochrzcić, i pytali go: Nauczycielu, cóż mamy czynić? A on im odpowiedział: Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono. Pytali go też żołnierze: A my co mamy czynić? I odpowiedział im: Wobec nikogo nie używajcie przemocy, nikogo fałszywie nie oskarżajcie i poprzestawajcie na waszym żołdzie.
[Łukasza 3:8‭-‬14 UBG]

Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!
[Psalmów 51:17 UBG]

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.
[Dzieje 2:38 UBG]

Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie.
[Mateusza 4:17 UBG]

Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody.
[Dzieje 3:19 UBG]

Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.
[Dzieje 3:26 UBG]

W tym samym czasie niektórzy z tam obecnych oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. A Jezus im odpowiedział: Czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że to ucierpieli? Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Albo czy myślicie, że tych osiemnastu, na których runęła wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie Bynajmniej, mówię wam, lecz jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie.
[Ewagneglia Łuaksza 13:1-5 UBG]

I w jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy.
[Ewagneglia Łuaksza 24:47 UBG]

Wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam; Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi przez wiarę we mnie. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu. Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei, i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne pokuty.
[Dzieje Apostolskie 26:17-20 UBG]

Chodźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni PANA.
Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro?
Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy.
Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego.
[Księga Psalmów 34:11-14 UBG]

Głupcy nie ostoją się przed twymi oczyma. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość.(…)

Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego.(…)

PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha. Bo sprawiedliwy PAN kocha sprawiedliwość, jego oczy patrzą na prawego.(…)
[Psalmów 5:5 / 7:11 / 11:5-7]

Mimo to fundament Boży stoi niewzruszony, mając taką pieczęć: Zna Pan tych, którzy należą do niego, oraz: Niech odstąpi od nieprawości każdy, kto wzywa imienia Chrystusa.
[2 List do Tymoteusza 2:19]

JAK SIĘ OPAMIĘTAĆ W PRAKTYCE?

Nie ma schematów, ale możesz zacząć tak:

Uklęknąć i zwrócić się do Pana Jezusa z prośbą o przebaczenie grzechów dokonanych względem Niego (względem drugiego człowieka). Wyznać grzechy, uznać swoją winę, “wylać” przed Nim swoje serce. Następnie wyznać Go swoim Panem i Zbawicielem, oddać mu swoje życie, prosić GO o Nowe Życie, nowe serce cielesne, skruszenie kamiennego serca.

Prosić Go o uwolnienie od nałogów, żalu, nienawiści, goryczy, bałwochwalstwa, złej religijności, pożądliwości i innych spraw z którymi masz problem. Prosić Pana Jezusa o wyrwanie z tego świata, życia zasadami tego świata, życia po swojemu. Wreszcie Prosić Pana Jezusa o dar Ducha Świętego.

Musisz zrozumieć, że Pan Jezus nie przyszedł zbawić Cię “w” Twoim grzechu, ale “od” Twojego grzechu. Zrozumieć, że dzięki Jego, krwi przez narodzenie się na nowo jesteś uzdolniony do zaprzestania grzechu!

NIE WIESZ JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?

1. Napisz do nas i umów się z uczniem Pana Jezusa, który może poprowadzić Cię w modlitwie.

2. Przyjdź na grupę domową lub nabożeństwo jednego z kościołów (zakładka dołącz do społeczności) i  poproś, aby ktoś Cię poprowadził w modlitwie.

3. Poproś o pomoc innego wierzącego, którego znasz, któremu ufasz.

opamietanie1
skrucha
pokuta

„Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym” [List do Hebrajczyków 6:1-2 UBG]