CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM

CZYM JEST CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

Chrzest Duchem Świętym to moment, w którym Bóg w nas zamieszkuje (Ef 2:22, Jn 14:23) jako w swojej świątyni (I Kor 3:16, I Kor 6:19). Wchodzimy wtedy w osobistą, bliską relację z Bogiem.  Otrzymanie Ducha Świętego to sedno nawrócenia, zbawienia i Ewangelii. Chrzest w Duchu Świętym uzdalnia nas do życia w odwadze, mocy i świętości.

CZY CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM JEST NAM POTRZEBNY?

Chrzest w Duchu Świętym jest konieczny dla każdego, kto chcę iść za Bogiem. Nie można tego postrzegać jako „bonusu” lub „dodatku” do wiary!  Biblia mówi, że kto nie ma Ducha Świętego, ten nie należy do Boga, oraz że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo z Ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie każda osoba ma Ducha Świętego – „bo tak”, „bo w to wierzy”, „bo była ochrzczona jako niemowlę” „bo miała bierzmowanie” (Por. Dz 19:1-6, Dz 8:14-17). Wyznanie wiary ani obrządek nie gwarantuje Chrztu Duchem Świętym. Wierzący powinien nie przestawać zabiegać o otrzymanie Ducha Św., jeśli jeszcze nie został Nim ochrzczony.

Chrzest Duchem Świętym i Otrzymanie Ducha Świętego to to samo.

Przeczytaj wersety:
A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. [Ewangelia Jana 14:16-18 UBG]

A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. [2 Koryntian 6:16 + przytoczenie Jeremiasza 31:33]

Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. [Ewangelia Jana 14:23 UBG]

Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.[Efezjan 2:22]

Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? [1 Kor 3:16]

Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga, i nie należycie do samych siebie? [1 Kor 6:19]

Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. [Dzieje Apostolskie 1:8 UBG]

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. [Ewangelia Jana 3:5 UBG]

Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. [List do Rzymian 8:8-9 UBG]

Dlatego zostawmy podstawowe nauki o Chrystusie i przejdźmy do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, którym jest pokuta od martwych uczynków i wiara w Boga, nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu umarłych i sądzie wiecznym. [List do Hebrajczyków 6:1-2 UBG]

Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. [Ewangelia Łukasza 3:16 UBG]

UCZNIOWIE PANA JEZUSA

Bez Ducha Świętego Z Duchem Świętym
opuścili Pana Jezusa
Piotr wyrzekł się 3 razy
szli łowić ryby
chcieli śmierci nieprzyjaciół
walczyli mieczem
nie rozumieli pism
niewyedukowani
nie wiedzieli co robić
znali fizyczny głos Pana Jezusa
oddawali życie za wiarę
znosili prześladowania
szli głosić ewangelię
przebaczali nieprzyjaciołom
walczyli bronią duchową
rozumieli pisma
głoszący z niedoścignioną mądrością
prowadzeni przez Boga
znali głos Ducha Świętego

DUCH ŚWIĘTY TO DUCH PANA JEZUSA

Przeczytaj wersety:

Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa;
[List do Filipian 1:19 UBG]

Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
[1 List Piotra 1:11 UBG]

Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
[Ewangelia Jana 4:24 UBG]

Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
[2 List do Koryntian 3:17-18 UBG]

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM WYRAŹNIE ZMIENIA ŻYCIE!

Porównanie życia uczniów Pana Jezusa przed otrzymaniem Ducha Św., a po Jego Otrzymaniu pokazuje wyraźną przemianę, jaka w nich zaszła. Przed ukrzyżowaniem opuścili Pana Jezusa, Piotr się go wyparł. Uczniowie mieli niewłaściwe motywacje, brak wiary, a prawdy duchowe i pismo było przed nimi zakryte. Później widzimy natomiast uczniów odważnych, radykalnych, pełnych pasji, mądrych, rozumiejących pisma i wolę Bożą. Uczniów pełnych miłości i przebaczenia, prowadzonych przez Ducha Świętego i gotowych umrzeć za wiarę. Według tradycji aż 11/12 apostołów umarło śmiercią męczeńską (byli ukrzyżowani, przerzynani piłą, kamienowani, wieszani, obdzierani ze skóry, ścięci, przebijani).

MOC DUCHA ŚWIĘTEGO

Faryzeusze byli wyedukowani, znali języki, pismo, biegle operowali mową, ale to nie o to chodzi w Królestwie Bożym – to nie zastąpi Ducha Świętego i nie równa się z Jego prowadzeniem.

Gdy zobaczyli odwagę Piotra i Jana i zrozumieli, że są ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się. Rozpoznali również, że byli z Jezusem.
[Dzieje Apostolskie 4:13 UBG]

I zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak uczeni w Piśmie.
[Ewangelia Marka 1:22 UBG]

Będąc prowadzonym przez Ducha Świętego, można doświadczać wielu znaków i cudów. Faryzeusze w porównaniu z uczniami pana Jezusa nie chodzili w mocy Ducha Świętego. Nie widzieli uzdrawianych osób, wypędzanych demonów, nie prorokowali, nie mówili nowymi językami. Do demonstracji mocy Bożej potrzebny jest Duch Święty. Wiele osób potrafi dobrze przemawiać i dzielić się wiedzą, ale do objawiania mocy Bożej potrzebny jest Duch Święty. Chodzi o to, aby postępować i mówić z Ducha, a nie z ciała.

A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy; Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.
[1 List do Koryntian 2:4-5 UBG]

Lecz przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy.
[1 List do Koryntian 4:19-20 UBG]

UCZNIOWIE GŁOSILI EWANGELIĘ W MOCY

Moc Ducha Św. jest potrzebna w skutecznym głoszeniu Ewangelii Pana Jezusa. W mocy chodził Pan Jezus, w mocy chodzili apostołowie. Przekrój Ewangelii i Dziejów Apostolskich to pokaz znaków i cudów świadczących o Bożej Mocy. Znaki i cuda służyły ludziom – ich uzdrowieniu i uwolnieniu, ale też napawały bojaźnią Bożą ku opamiętaniu z grzechów i były zapalnikiem prawdziwej, gorącej wiary w Boga.

Wersety o Ewangelii w mocy

A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami. Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im; na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. (Mk 16:17-18)

Oni zaś poszli i głosili wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał ich słowa znakami, które im towarzyszyły. Amen. (Mk 16:20)

A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy; Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. (1 Kor 2:4-5)

Lecz przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i poznam nie słowa pysznych, ale ich moc. Królestwo Boże bowiem przejawia się nie w słowie, ale w mocy. (1 Kor 4:19-20)

Jednak znaki apostoła okazały się wśród was we wszelkiej cierpliwości, w znakach, cudach i przejawach mocy. (2 Kor 12:12)

Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was. (1 Tes 1:5)

Którym i Bóg dał świadectwo przez znaki, cuda i różnorakie moce oraz przez udzielanie Ducha Świętego według swojej woli. (Hb 2:4)

I powiedział do niego Jezus: Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. (Jn 4:48)

Apostołowie zaś z wielką mocą dawali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i wielka łaska była nad nimi wszystkimi. (Dz 4:33)

A Szczepan, pełen wiary i mocy, czynił cuda i wielkie znaki wśród ludzi. (Dz 6:8)

Przybierający pozór pobożności, ale wyrzekający się jej mocy. Takich ludzi unikaj. (2 Tym 3:5)

Oto daję wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. (Łk 10:19)

A lud jednomyślnie przyjmował to, co mówił Filip, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Duchy nieczyste bowiem wychodziły z donośnym krzykiem z wielu, którzy je mieli. Wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. (Dz 8:6-7)

I całe zgromadzenie umilkło, a potem słuchali Barnaby i Pawła, którzy opowiadali, jak wielkie znaki i cuda Bóg uczynił przez nich wśród pogan. (Dz 15:12)

A Bóg dokonywał niezwykłych cudów przez ręce Pawła. (Dz 19:11)

JAK BÓG UDZIELAŁ DUCHA ŚWIĘTEGO W BIBLII?

 • Z powodu modlitwy / prośby do Boga / oczekiwania (Dz 2:1-4 ; Łk 3:21-22 ; Dz 4:31) – *są to same szczególne przypadki
 • Przez nałożenie rąk (Dz 8:17 ; Dz 9:17 ; Dz 19:6)
 • Podczas słuchania Ewangelii (Dz 10:44) – * również szczególny przypadek

ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO

CZYLI CO ROBI I CZEGO WYMAGA W ŻYCIU WIERZĄCYCH

Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność; Abym głosił miłościwy rok Pana.
[Ewangelia Łukasza 4:18-19 UBG]

I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.
[Izajasza 11:2 UBG]

Ten sam Duch Święty prowadził Pana Jezusa i jego uczniów dawniej i dziś. Wierzący ochrzczeni Duchem Świętym kontynuują dzieło Pana Jezusa w szerzeniu Królestwa Bożego tu na ziemi. Duch Święty namaszcza nas (wyposaża) do służby, w tym samym celu, co Pana Jezusa.

 • Duch Święty prowadzi uczniów Pana Jezusa. Mówi im, co mają robić, a czego mają nie robić. Jego prowadzenie dotyczyło ich powołania, kierunku oraz spraw codziennych. Uczniowie Pana Jezusa znali Jego Głos, potrafili rozróżnić, kiedy mówił do nich Duch Święty i nie wahali się iść za Jego prowadzeniem. [Dowiedz się więcej o prowadzeniu Ducha Świętego]
 • Duch Święty usynawia nas jako Dzieci Boże i poświadcza nową tożsamość. „Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.” [Rz 8:15-16 UBG]
 • Duch Święty jest dla nas Pocieszycielem. Daje nam bliską relację z Bogiem. „(…) Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.” (Jn 14:17-18) Wspiera nas w naszych słabościach.
 • Duch Święty naucza, przypomina Słowo Boże, Świadczy o Panu Jezusie „Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.” (Jn 14:26) 
 • Duch Święty oznajmia uczniom prawdę i rzeczy przyszłe (Jn 16:13-14) W praktyce mówi co ma się stać, co spotka uczniów – np. odrzucenie i prześladowanie, że przyjście Pana jest bliskie, że coś nas czeka w przyszłości, jakie jest nasze powołanie itd.
 • Duch Święty przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. (Jn 16:8) Rolą Ducha Świętego jest doprowadzić każdego człowieka do opamiętania: aby zrozumiał swą winę, odpowiedzialność, skutki i doszedł do skruchy. Prawdziwa współpraca z Duchem Świętym ma na celu wzbudzanie owocu sprawiedliwości, opamiętania i zmiany życia.
 • Duch Święty kształtuje i zmienia postępowanie uczniów, które zaczyna obfitować w miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiarę, łagodność, powściągliwość (Gal 5:22-23)
 • Duch Święty potwierdza Ewangelię znakami i cudami.
 • Duch Święty wyposaża wierzących w dary służące budowaniu kościoła i skutecznemu głoszeniu Ewangelii w Mocy. „A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha; Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu; Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.” [1 List do Koryntian 12:7-11]
Wersety o roli Ducha Świętego

Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
[List do Rzymian 8:8-16 UBG]

Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
[Ewangelia Jana 14:15-18 UBG]

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
[Ewangelia Jana 14:26 UBG]

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.
[Ewangelia Jana 15:26 UBG]

Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
[Ewangelia Jana 16:7-8 UBG]

Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.
[Ewangelia Jana 16:13-15 UBG]

I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.
[Izajasza 11:2 UBG]

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
[Galacjan 5:22-23 UBG]

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM W BIBLII

Chrzest w Jordanie rozpoczyna nowy rozdział w działalności Pana Jezusa.

I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo; I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.
[Ewangelia Łukasza 3:21-22 UBG]

A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię;
[Ewangelia Łukasza 4:1 UBG]

A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
[Dzieje Apostolskie 1:4-5 UBG]

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
[Dzieje Apostolskie 2:1-4 UBG]

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
[Dzieje Apostolskie 2:38-39 UBG]

A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże.
[Dzieje Apostolskie 4:31 UBG]

Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
[Dzieje Apostolskie 8:14-17 UBG]

A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał: Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. I prosili go, aby u nich został kilka dni.
[Dzieje Apostolskie 10:44-48 UBG]

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
[Dzieje Apostolskie 19:1-6 UBG]

DAR JĘZYKÓW

W trzech fragmentach w Dziejach Apostolskich widzimy, że dar języków był najczęstszym, widocznym znakiem otrzymania Ducha Świętego. Przeczytaj więcej, co Biblia mówi o darze języków!

CZY WIERZĄCY MOŻE NIE MIEĆ DUCHA ŚWIĘTEGO?

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
[Dzieje Apostolskie 19:1-6 UBG]

Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
[Dzieje Apostolskie 8:14-17 UBG]

SKĄD WIEDZIEĆ CZY MAM DUCHA ŚWIĘTEGO?

Oznakami braku Ducha Św. w życiu może być to, że: 1) w Twoim życiu nie widać owoców Ducha Św. (Gal 5:22) 2)  nie widzisz w swoim życiu żadnych przejawów mocy Bożej 3) nie masz pragnienia głosić ewangelii drugiej osobie 4) nie jesteś gotowy cierpieć za wiarę, 5) nie masz pragnienia do czytania Biblii 6) nie rozumiesz Słowa Bożego 7) nie masz bojaźni do grzechu 8) Nie doświadczasz „Bożego głosu” 9) nie masz odwagi do spraw Bożych 10) inne

*Brak tego wszystkiego może wynikać również z zagaszenia Ducha Bożego, letniości, pójścia w religijność. Dlatego mimo otrzymania daru Ducha Św. musimy się nim cały czas napełniać.

Znaki, które mogą upewnić Cię w fakcie otrzymania Ducha Świętego:

 1. Otrzymałeś dar języków.
 2. Prorokowałeś z Ducha Świętego lub/i zacząłeś chodzić w mocy Ducha Świętego. Zacząłeś doświadczać prowadzenia Ducha Św.
 3. Pan dał Ci odczuć otrzymanie Ducha Świętego w inny zrozumiały dla Ciebie sposób.
 4. Zostało to potwierdzone przez rozeznanie duchowe Twoje lub innych wierzących.

NIE MAM LUB NIE WIEM CZY MAM DUCHA ŚWIĘTEGO - CO MOGĘ ZROBIĆ?

I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?

[Ewangelia Łukasza 11:11-13 UBG]

 1. Zwróć się do pana Jezusa z prośba o Ducha Świętego lub potwierdzenie, że jesteś Nim ochrzczony. Poproś Go o napełnienie Duchem Świętym, o dar języków lub dar prorokowania.
 2. Wróć do podstaw ewangelii – wiara, opamiętanie, chrzest wodny w Pana Jezusa. Ponieważ obietnica brzmi: opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić, a otrzymacie Ducha Świętego. Pan Jezus wymaga pójścia za nim na 100%, gotowości znoszenia prześladowań, wyboru tej drogi bezpowrotnie bez względu na koszt. Czy przebiłeś tę barierę decyzyjną w swoim życiu? Pan Jezus mówił, że kto nie wyrzeknie się wszystkiego, nie jest Go godzien, kto nie weźmie swojego krzyża i nie pójdzie za Nim, nie jest Go godzien.
 3. Poproś innych wierzących, którzy mają Ducha Świętego o modlitwę o chrzest w Duchu Świętym, dar języków, dar prorokowania. Niech nałożą na ciebie ręce, a ty otwórz się na Ducha Świętego.
 4. Dalej nic się nie dzieje? Nie oskarżaj się ani nie frustruj. Trwaj i szukaj Pana Boga ze wszystkich sił! Pan Bóg to nie algorytm ani maszyna, ma swoje drogi i czasy, których bardzo często nie rozumiemy.