CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

CZYM JEST CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

Chrzest Duchem Świętym to moment, w którym Bóg nas zamieszkuje (Ef 2:22, Jn 14:24) jako swoją świątynię (I Kor 3:16, I Kor 6:19). Wchodzimy wtedy w osobistą, bliską relację z Bogiem.  Otrzymanie Ducha Świętego to sedno nawrócenia, zbawienia i Ewangelii. Chrzest Duchem Świętym uzdalnia nas do życia w odwadze, mocy i świętości. Więcej informacji o roli Ducha Świętego w naszym życiu znajdziesz poniżej.

Chrzest Duchem Świętym jest czymś koniecznym i fundamentalnym dla każdego, kto chcę iść za Panem Jezusem oraz osiągnąć życie wieczne. Nie można postrzegać tej kwestii jako „bonusu” lub „dodatku” do wiary!  Biblia mówi wprost, że kto nie ma Ducha Świętego, ten nie należy do Boga oraz, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo z Ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie każda osoba ma Ducha Świętego – „bo tak”, „bo w to wierzy”, „bo była ochrzczona jako niemowlę” „bo miała bierzmowanie” (Por. Dz 19:1-6, Dz 8:14-17). Wyznanie wiary ani obrządek nie gwarantuje chrztu Duchem Świętym. Chcemy przekonać każdego wierzącego, żeby nie przestawał zabiegać u Pana Boga o otrzymanie Ducha Świętego, jeśli jeszcze nie został Nim ochrzczony.

Chrzest Duchem Świętym = Otrzymanie Ducha Świętego.

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
[Ewangelia Jana 3:5 UBG]

Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
[List do Rzymian 8:8-9 UBG]

PAN JEZUS CHRZCI DUCHEM ŚWIĘTYM

Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.
[Ewangelia Łukasza 3:16 UBG]

DUCH ŚWIĘTY TO DUCH PANA JEZUSA

Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa;
[List do Filipian 1:19 UBG]

Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
[1 List Piotra 1:11 UBG]

Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
[Ewangelia Jana 4:24 UBG]

Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
[2 List do Koryntian 3:17-18 UBG]

CHRZEST PANA JEZUSA

Chrzest w Jordanie rozpoczyna nowy rozdział w działalności Pana Jezusa.

I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo; I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.
[Ewangelia Łukasza 3:21-22 UBG]

A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię;
[Ewangelia Łukasza 4:1 UBG]

ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO

Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
[List do Rzymian 8:8-16 UBG]

Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
[Ewangelia Jana 14:15-18 UBG]

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
[Ewangelia Jana 14:26 UBG]

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.
[Ewangelia Jana 15:26 UBG]

Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
[Ewangelia Jana 16:7-8 UBG]

Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.
[Ewangelia Jana 16:13-15 UBG]

I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.
[Izajasza 11:2 UBG]

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
[Galacjan 5:22-23 UBG]

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM W DZIEJACH APOSTOLSKICH

A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
[Dzieje Apostolskie 1:4-5 UBG]

Osoby napełnione Duchem Świętym zaczęły mówić nowymi językami.

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
[Dzieje Apostolskie 2:1-4 UBG]

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
[Dzieje Apostolskie 2:38-39 UBG]

Osoby napełnione Duchem Świętym zaczęły z odwagą głosić Słowo Boże.

A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże.
[Dzieje Apostolskie 4:31 UBG]

Bycie wierzącym oraz ochrzczonym nie jest równoznaczne z posiadaniem Ducha Świętego.

Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
[Dzieje Apostolskie 8:14-17 UBG]

Znowu osoby napełnione Duchem Świętym zaczęły mówić nowymi językami. Otrzymanie Ducha Świętego było oczywistym sygnałem dla Piotra do chrztu wodnego.

A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał: Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. I prosili go, aby u nich został kilka dni.
[Dzieje Apostolskie 10:44-48 UBG]

Znowu wierzący nie mieli Ducha Świętego i potrzebowali go otrzymać. Po otrzymaniu mówili nowymi językami i prorokowali.

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
[Dzieje Apostolskie 19:1-6 UBG]

DAR JĘZYKÓW

W trzech fragmentach w Dziejach Apostolskich widzimy, że dar języków był najczęstszym, widocznym znakiem otrzymania Ducha Świętego. Przeczytaj więcej, co biblia mówi o darze języków!

CZY WIERZĄCY MOŻE NIE MIEĆ DUCHA ŚWIĘTEGO?

TAK

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
[Dzieje Apostolskie 19:1-6 UBG]

Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
[Dzieje Apostolskie 8:14-17 UBG]

SKĄD WIEDZIEĆ CZY MAM DUCHA ŚWIĘTEGO?

Znaki, które mogą upewnić Cię w fakcie otrzymania Ducha Świętego:

  1. Otrzymałeś dar języków
  2. Prorokowałeś z Ducha Świętego
  3. Pan dał Ci odczuć otrzymanie Ducha Świętego w inny zrozumiały dla Ciebie sposób.
  4. Zostało to potwierdzone przez rozeznanie duchowe Twoje lub innych wierzących.

NIE MAM LUB NIE WIEM CZY MAM DUCHA ŚWIĘTEGO - CO MOGĘ ZROBIĆ?

I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?

[Ewangelia Łukasza 11:11-13 UBG]

  1. Zwróć się do pana Jezusa z prośba o Ducha Świętego lub potwierdzenie, że jesteś Nim ochrzczony. Poproś Go o dar języków lub dar prorokowania
  2. Wróć do podstaw ewangelii – wiara, opamiętanie, chrzest wodny w Pana Jezusa. Ponieważ obietnica brzmi: opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić, a otrzymacie Ducha Świętego.
  3. Poproś innych wierzących, którzy mają Ducha Świętego o modlitwę o chrzest w Duchu Świętym, dar języków, dar prorokowania.
  4. Dalej nic się nie dzieje? Nie oskarżaj się, ani nie frustruj. Trwaj i szukaj Pana Boga ze wszystkich sił! Pan Bóg to nie algorytm, ani maszyna, ma swoje drogi i czasy, których bardzo często nie rozumiemy.