CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

Chrzest Duchem Świętym jest czymś koniecznym i fundamentalnym dla każdego, kto chcę iść za Panem Jezusem oraz osiągnąć życie wieczne. Nie można postrzegać tej kwestii jako “bonusu” lub “dodatku” do wiary!  Biblia mówi wprost, że kto nie ma Ducha Świętego ten nie należy do Boga oraz, że jeśli ktoś nie narodzi się na nowo z Ducha nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie każda osoba ma Ducha Świętego – “bo tak”, “bo w to wierzy”, “bo była ochrzczona jako niemowlę” “bo miała bierzmowanie” (Por. Dz 19:1-6, Dz 8:14-17). Wyznanie wiary, ani obrządek nie gwarantuje chrztu Duchem Świętym. Chcemy przekonać każdego wierzącego, żeby nie przestawał zabiegać u Pana Boga o otrzymanie Ducha Świętego, jeśli jeszcze nie został nim ochrzczony.

Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
[Ewangelia Jana 3:5 UBG]

Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy.
[List do Rzymian 8:8-9 UBG]

PAN JEZUS CHRZCI DUCHEM ŚWIĘTYM

Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.
[Ewangelia Łukasza 3:16 UBG]

DUCH ŚWIĘTY TO DUCH PANA JEZUSA

Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa;
[Filipian 1:19 UBG]

Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
[1 Piotra 1:11 UBG]

Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
[Ewangelia Jana 4:24 UBG]

Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
[2 Kor 3:17-18 UBG]

O CHRZCIE DUCHEM ŚWIĘTYM

Pan Jezus wskazał nam drogę będąc ochrzczonym w wodzie i Duchem Świętym. *Pan Jezus nie musiał być ochrzczony tym chrztem co my ponieważ począł się z Ducha Świętego – bez skazy i nie znaleziono w nim grzechu.

I stało się tak, że kiedy wszyscy ludzie byli ochrzczeni, również Jezus został ochrzczony, a gdy się modlił, otworzyło się niebo; I zstąpił na niego Duch Święty w kształcie cielesnym jak gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim umiłowanym Synem, w tobie mam upodobanie.
[Ewangelia Łukasza 3:21-22 UBG]

Chrzest w Jordanie rozpoczyna nowy rozdział w działalności Pana Jezusa.

A Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez Ducha na pustynię;
[Ewangelia Łukasza 4:1 UBG]

Inne wersety

Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego; Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela;
[Tytusa 3:5 UBG]

Lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według Ducha, tak dzieje się i teraz.
[Galacjan 4:29 UBG]

Duch Święty prowadzi i potwierdza tożsamość dzieci Bożych.

(…) Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie, ale jeśli Duchem uśmiercacie uczynki ciała, będziecie żyć. Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
[List do Rzymian 8:8-16 UBG]

ROLA DUCHA ŚWIĘTEGO

Jeśli mnie miłujecie, zachowujcie moje przykazania. A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki; Ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was.
[Ewangelia Jana 14:15-18 UBG]

Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
[Ewangelia Jana 14:26 UBG]

Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie.
[Ewangelia Jana 15:26 UBG]

Lecz ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie.
[Ewangelia Jana 16:7-8 UBG]

Lecz gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy, i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi.
[Ewangelia Jana 16:13-15 UBG]

I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.
[Izajasza 11:2 UBG]

Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa.
[Galacjan 5:22-23 UBG]

CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM W DZIEJACH APOSTOLSKICH

A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
[Dzieje Apostolskie 1:4-5 UBG]

Osoby napełnione Duchem Świętym zaczęły mówić nowymi językami.

A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu. Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
[Dzieje Apostolskie 2:1-4 UBG]

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
[Dzieje 2:38-39 UBG]

Osoby napełnione Duchem Świętym zaczęły z odwagą głosić Słowo Boże.

A gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i z odwagą głosili słowo Boże.
[Dzieje Apostolskie 4:31 UBG]

Bycie wierzącym oraz ochrzczonym nie jest równoznaczne z posiadaniem Ducha Świętego.

Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
[Dzieje Apostolskie 8:14-17 UBG]

Znowu osoby napełnione Duchem Świętym zaczęły mówić nowymi językami. Otrzymanie Ducha Świętego było oczywistym sygnałem dla Piotra do chrztu wodnego.

A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał: Czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego jak i my? I nakazał ochrzcić ich w imię Pana. I prosili go, aby u nich został kilka dni.
[Dzieje Apostolskie 10:44-48 UBG]

Znowu wierzący nie mieli Ducha Świętego i potrzebowali go otrzymać. Po otrzymaniu mówili nowymi językami i prorokowali.

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
[Dzieje Apostolskie 19:1-6 UBG]

DAR JĘZYKÓW I INNE DARY

Dar języków i prorokowanie są w biblii bardzo częstą widoczną oznaką otrzymania Ducha Świętego. Dar języków służy m.in. budowaniu samego siebie i przekazywaniu Bożego poselstwa (jeśli jest tłumaczony). Może on być istniejącym lub wymarłym językiem, ale bywa zbitkiem sylab, które nie przypominają żadnego języka. Styl języków jest raczej indywidualny dla każdej osoby. Osoba z darem języków najczęściej może się nimi modlić na zawołanie, a niekiedy pod wpływem Ducha Świętego same nachodzą i wypływają z ust w sposób ponadnaturalny.

A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony, będą mówić nowymi językami;
[Ewangelia Marka 16:17 UBG]

A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku. Jednemu bowiem przez Ducha jest dana mowa mądrości, drugiemu mowa wiedzy przez tego samego Ducha; Innemu wiara w tym samym Duchu, innemu dar uzdrawiania w tym samym Duchu; Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozróżnianie duchów, innemu różne rodzaje języków, a innemu tłumaczenie języków. A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce.
[1 Koryntian 12:7-11 UBG]

Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować. Ten bowiem, kto mówi obcym językiem, nie mówi ludziom, ale Bogu, bo nikt go nie rozumie. On zaś w duchu mówi tajemnice. Ale ten, kto prorokuje, mówi do ludzi dla zbudowania, zachęcenia i pocieszenia. Kto mówi obcym językiem, buduje samego siebie, ale kto prorokuje, buduje kościół. A chciałbym, żebyście wszyscy mówili językami, bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi obcymi językami, chyba że tłumaczy, aby kościół był zbudowany. Teraz więc, bracia, gdybym przyszedł do was, mówiąc obcymi językami, jaki pożytek mielibyście ze mnie, jeślibym nie mówił do was albo przez objawienie, albo przez wiedzę, albo przez proroctwo, albo przez naukę?
[1 Koryntian 14:1-6 UBG]

Tak więc, bracia, starajcie się usilnie, abyście prorokowali, i nie zabraniajcie mówić obcymi językami.
[1 Koryntian 14:39 UBG]

CZY WIERZĄCY MOŻE NIE MIEĆ DUCHA ŚWIĘTEGO?

TAK

I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana. Paweł zaś powiedział: Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali.
[Dzieje Apostolskie 19:1-6 UBG]

Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana; Którzy przyszli tam i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy kładli na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
[Dzieje Apostolskie 8:14-17 UBG]

SKĄD WIEDZIEĆ CZY MAM DUCHA ŚWIĘTEGO?

Znaki, które mogą upewnić Cię w fakcie otrzymania Ducha Świętego:

  1. Otrzymałeś dar języków
  2. Prorokowałeś z Ducha Świętego
  3. Pan dał Ci odczuć otrzymanie Ducha Świętego w inny zrozumiały dla Ciebie sposób.
  4. Zostało to potwierdzone przez rozeznanie duchowe Twoje lub innych wierzących.

NIE MAM LUB NIE WIEM CZY MAM DUCHA ŚWIĘTEGO - CO MOGĘ ZROBIĆ?

  1. Zwróć się do pana Jezusa z prośba o Ducha Świętego lub potwierdzenie, że jesteś Nim ochrzczony.
  2. Zwróć się do pana Jezusa z prośbą o dar języków lub dar prorokowania.
  3. Wróć do podstaw ewangelii – wiara, opamiętanie, chrzest wodny w Pana Jezusa.
  4. Poproś innych wierzących, którzy mają Ducha Świętego o modlitwę o chrzest w Duchu Świętym, dar języków, dar prorokowania.
  5. Dalej nic się nie dzieje? Nie oskarżaj się, ani nie frustruj. Trwaj i szukaj Pana Boga ze wszystkich sił! Pan Bóg to nie algorytm, ani maszyna, ma swoje drogi i czasy, których bardzo często nie rozumiemy.