Czy Biblia Jest Prawdziwa i Wiarygodna?

Bardzo wiele osób zastanawia się, czy biblia jest prawdziwa i wiarygodna. Poniżej poznasz najważniejsze dowody na autentyczność Biblii.

1. NAJWIĘCEJ RĘKOPISÓW (MANUSKRYPTÓW)

Nowy Testament zachował się w większej liczbie rękopisów niż jakiekolwiek inne starożytne dzieło literackie. To ponad 5800 kompletnych lub pofragmentowanych rękopisów greckich, 10000 rękopisów łacińskich i 9300 rękopisów w różnych innych starożytnych językach, w tym syryjskim, słowiańskim, gotyckim, etiopskim, koptyjskim i ormiańskim. Daty najstarszych rękopisów sięgają około roku 125 NE.

Autorytet rękopisów Starego Testamentu potwierdza natomiast około 17000 rękopisów. Ta liczba jest dla badaczy i historyków imponująca. Na drugim miejscu pism starożytnych plasuje się  „Iliada” Homera, licząca dopiero ok. 1900 rękopisów. (więcej: Manuskypty Biblijne)

Postacie i wydarzenia są uważane za historyczne na podstawie już kilku wzmianek w odkryciach archeologicznych, w kronikach, malowidłach, rękopisach itp. Skoro nie negujemy istnienia innych postaci starożytnych takich jak np. Aleksander Wielki, tym bardziej ta liczba autentycznych rękopisów dowodzi, ze Biblia jest wiarygodna historycznie.

Liczba istniejących kopii DZIEŁ STAROŻYTNYCH:

DziełoLiczba posiadanych starożytnych kopii
Historia Naturalna Pliniusza II7
Historia Herodota8
Dzieła Platona7
Dzieła Demostenesa200
Wojna galijska Cezara10
Roczniki Tacyta20
Iliada Homera643
Nowy Testament5366

Odstęp czasowy pomiędzy najstarszą kopią a oryginałem:

DziełoOrientacyjny odstęp pomiędzy rokiem napisania, a najstarszymi  kopiami
Historia Naturalna Pliniusza II740 lat
Historia Herodota1350 lat
Dzieła Platona1300 lat
Dzieła Demostenesa1400 lat
Wojna galijska Cezara950 lat
Historia Rzymu Liwiusza1000 lat
Roczniki Tacyta1000 lat
Historia Tukitydesa1300
Dawne Dzieje Izraela Józef Flawiusz400–500
Iliada Homera400
Nowy Testament (całość)325
Ewangelie125–225 (zależnie od części)
czy Biblia Jest Prawdziwa
Najstarszy manuskrypt Nowego Testamentu

2. SPÓJNOŚĆ TEKSTU RĘKOPISÓW

Czy Biblia jest prawdziwa? Źródła podają, że w Biblii zachodzi aż 99,5% spójności tekstów rękopisów, co jest również ewenementem na skalę świata i starożytnych dzieł literackich. Ogromna większość różnic między rękopisami biblijnymi jest bardzo mała – zwykle chodzi o drobne różnice w pisowni, gramatyce, czy interpunkcji, które nie wpływają na ogólne znaczenie tekstu.

Badacze Biblii, historycy, lingwiści i specjaliści z wszelakich dziedzin nauki od wielu wieków podejmują się krytycznej ocenie wiarygodności poszczególnych rękopisów. Ich weryfikacja polega na badaniu na różne sposoby każdego manuskryptu i katalogowaniu na bardziej i mniej wiarygodne. Rękopisy katalogowane są pod względem języka, daty powstania, szerokości geograficznej powstania i innych. Tak powstają kodeksy.

Biblia, którą dziś widzimy  w obiegu to wynik setek lat pracy wielu badaczy z różnych dziedzin, którzy wykluczają wątpliwości i nieścisłości poszczególnych rękopisów – filtrując z nich najdokładniejszą jak można kopię pierwszych tekstów.

Badacze (również krytycy) zgadzają się, że te niewielkie różnice w kopiach manuskryptów (warianty) nie wpływają na fundamentalne doktryny chrześcijańskie.

Ponadto twierdzi się, że tak duża ilość kopii potwierdza dodatkowo wzmocniła wiarygodność Biblii, utrudniając jej fałszowanie. Po prostu gdyby ktoś coś zmienił – łatwo byłoby porównać to z setkami innych kopii i zauważyć. Również naniesienie tych samych zmian na tylu tysiącach różnych kopii powielanych na całym świecie byłoby zadaniem niemożliwym.

3. ZŁOŻONA WERYFIKACJA KANONU BIBLII

Wspólny dla większości denominacji chrześcijańskich (protestantyzm, katolicyzm, prawosławie) kanon Biblii to zestaw 66 ksiąg (39 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu)*katolicyzm i prawosławie dodało do tego kanonu dodatkowe księgi. Księgi i rękopisy związane z wydarzeniami Biblijnymi przeszły mnóstwo analizy historycznej, lingwistycznej, naukowej, aby wykluczyć księgi i fragmenty ksiąg nieuznawane za natchnione (apokryfy).

Czy Biblia jest wiarygodna jako księga natchniona przez Boga? Tak, ponieważ zawiera tylko niepodważalne, dobrze udokumentowane księgi i rozdziały, spójne w ogólnej treści i przedstawieniu Boga.

Najwcześniejszy katalog Nowego Testamentu powstał ok. 170 roku n.e. (Fragment Muratoriego). Kanon Pism chrześcijańskich ustalony został natomiast ostatecznie w IV wieku n.e. Początkowo różne kościoły uznawały różne dodatkowe pisma za natchnione i toczyły spory o niektóre księgi.

Co ciekawe pisma Apostoła Pawła są już przytaczane jako natchnione w Listach Piotra (II Pt 3:15-16) oraz wzmiankowane i cytowane w późniejszych listach pierwszego kościoła i apokryfach (np. liście Polikarpa do Filipian).

4. HISTORIA I CIĄGŁOŚĆ KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Kultura żydowska, starożytne (i poniekąd nowożytne) Państwo Izrael, jego prawo, tradycja itd. jest oparte o fundament ksiąg Starego Testamentu. Pierwsze pięć ksiąg Biblii – tzw. Tora to święta księga Judaizmu.  Pięcioksiąg pozostaje podstawą religijnego i cywilnego żydowskiego prawa religijnego.

Biblia daje konkretne i praktycznie jedyne wyjaśnienie pochodzenia tej kultury i jej prawa, począwszy od Abrahama, wyjścia z Egiptu, otrzymaniu prawa przez Mojżesza, wejściu do Ziemi Obiecanej, po dzieje królów Dawida, Salomona oraz podbicie Izraela, wysiedlenie do Babilonu i ponowne przywrócenie do Jerozolimy. Opowiada o dziejach jego królów, historii budowy Świątyni Jerozolimskiej i wielu innych wydarzeniach historycznych. Spójność Biblii z tradycją Judaistyczną to kolejny dowód na to, ze Biblia jest prawdziwa.

5. SPÓJNOŚĆ Z WYDARZENIAMI HISTORYCZNYMI

Istnieje wiele pozachrześcijańskich starożytnych źródeł historycznych, które dotyczą postaci Jezusa Chrystusa oraz wydarzeń Biblijnych (WIKIPEDIA). Znani autorzy i żródła pozachrześcijańskie, którzy o tym pisali w starożytności to: Józef Flawiusz, Tacyt, Pliniusz Młodszy, Swetoniusz, Tallus i Flegon, Mara Bar-Serapion, autorzy Talmudu Żydowskiego, Lukian z Samosaty, Filozof Celsus.

Archeologia z każdym rokiem coraz dobitniej potwierdza autentyczność i wiarygodność Biblii odnajdując opisane miejsca i obalając zarzuty. Od pewnego czasu dużo mówi się nawet o znalezieniu Arki Noego zgodnie z opisem Biblijnym. (artykuł o odnalezieniu Arki), a także prawdziwej Górze Synaj w Arabii Saudyjskiej.

Odkrycia archeologiczne potwierdzające to, że Biblia jest wiarygodna.

ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNE ZNACZENIE
Tabliczki z Mari Ponad 20 tys. tabliczek pokrytych pismem klinowym datujących się z czasów Abrahama wyjaśnia wiele tradycji patriarchalnych przedstawionych w Księdze Rodzaju.
Tabliczki z Ebla Ponad 20 tys. tabliczek, z których wiele zawiera prawa podobne do przepisów znanych z Księgi Powtórzonego Prawa. Tablice wzmiankują pięć miast z 14 rozdziału Księgi Rodzaju, które wcześniej uważano za fikcyjne — Sodoma, Gomora, Adma, Seboim oraz Soar.
Tabliczki z Nuzi Przedstawiają szczegółowo zwyczaje panujące w XV i XIX wieku przed Chrystusem, które pokrywają się z relacjami dotyczącymi patriarchów, np. zwyczaj zastępowania niepłodnych żony w roli matek przez ich służące.
Czarna stela Stanowi dowód na to, że na trzysta lat przed Prawem Mojżeszowym istniało pismo i spisane prawa.
Mury świątyni w Karnaku, Egipt Zawierają wzmiankę dotyczącą Abrahama datowaną na X wiek przed Chrystusem.
Kodeks Eszunny (ok. 1950 przed Chrystusem) Kodeks Lipitisztara (ok. 1860 przed Chrystusem) Kodeks Hammurabiego (ok. 1700 przed Chrystusem) Te odkrycia dowodzą, że kodeks prawny Pięcioksięgu nie był zbyt zaawansowany jak na okres, z którego pochodzi.
Tabliczki z Ras Shamra Zawierają informacje dotyczące poezji hebrajskiej.
Listy z Lakisz Opisano w nich najazd Nabuchodonozora na Judę i przestawiono informacje pomocne w lepszym zrozumieniu okresu, w którym żył Jeremiasz.
Pieczęć Gedaliasza Wymienia Gedaliasza, o którym jest mowa w 2 Księdze Królów 25:22.
Cylinder Cyrusa Potwierdza autentyczność biblijnego opisu dekretu Cyrusa, który zezwalał Żydom na odbudowę świątyni w Jerozolimie (zob. 2 Księga Kronik 36:23; Księga Ezdrasza 1:2-4).
Kamień Moabicki Zawiera informacje na temat Omriego, szóstego króla w Izraelu.
Czarny obelisk Salmanesara III Przedstawia hołd złożony królowi asyryjskiemu przez Jehu, króla Izraela.
Stela pryzmowa Taylora Zawiera tekst asyryjski przedstawiający atak Sennacheryba na Jerozolimę za czasów Ezechiasza, króla Izraela.
Pieczęć proroka Izajasza „Należące do Izajasza, proroka” – tak znana izraelska archeolog odczytuje hebrajski napis sprzed 2700 lat z pieczęci odnalezionej na południe od Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie.
Pieczęć Ezechiasza Należące do Ezechiasza, syna Achaza, króla Judy” – taki sensacyjny napis nosi niedawno odnaleziona pieczęć. Znalezisko z VIII wieku pne jest wyjątkowe, ponieważ jest to pierwsza pieczęć jakiegokolwiek króla Judy lub Izraela znaleziona podczas regularnych wykopalisk naukowych na stanowisku archeologicznym (in situ).
Ekron (Tel Mikne) Tablica z inskrypcją potwierdzającą istnienie Filistyńskiego miasta Ekron, wspomnianego w Starym Testamencie.
Archeologia Babilonu i Niniwy Ruiny tych miast potwierdzają wiele aspektów opisanych w Biblii, w tym zdobycie Babilonu przez Cyrusa Wielkiego.
Stela z Tel Dan Stela z Tel Dan z IX wieku p.n.e. zawiera pierwszą historyczną wzmiankę o „domu Dawida” (króla Dawida), co dostarcza dodatkowych dowodów na istnienie Dawida jako historycznej postaci.
Stela Merenptaha Ten starożytny egipski napis z XIII wieku p.n.e. zawiera najwcześniejszą znaną zewnętrzną wzmiankę o Izraelu.
Rękopisy z Qumran W latach 1947-1956 w jaskiniach koło Qumran nad Morzem Martwym odnaleziono tysiące fragmentów rękopisów. Zawierają one najstarsze znane kopie ksiąg biblijnych, a także inne teksty związane z żydowskim życiem religijnym w czasach Drugiej Świątyni.
Ostrakon Domu Jahwe Ostrakon oznaczony numerem 18 ze zbioru odkrytych 112 ostrakonów na stanowisku archeologicznym Tel Arad, pochodzących z około 600 roku p.n.e. Zawiera najstarszą historyczną wzmiankę potwierdzającą istnienie Świątyni Salomona. Jest przechowywany w Muzeum Izraela.
Tabliczka Babel Tabliczka kamienna pochodząca z miejsca budowy wieży i datowaną na VI w. p.n.e. Relacja na tabliczce dotycząca budowy wieży jest niemalże identyczna z biblijnym przekazem o budowie wieży Babel. Na podstawie przetłumaczonego tekstu można wnioskować, że budowlę nakazał wznieść Nabuchodonozor II.
Opis Borsippa (Inskrypcja na Borsippie) Pośród szeregu inskrypcji znalezionych na terenie starożytnego Babilonu, stworzonych w czasach Nabuchodonozora II, znaleziono takie zawierających opisy jego działalności budowlanej i religijnej. Potwierdzają kontynuację budowy rozpoczętej przed wieloma wiekami wieży utożsamianej z Biblijną wieżą Babel (opisanej też jako najstarszy zabytek regionu)
WCZEŚNIEJSZE ZARZUTY KRYTYKÓW WYJAŚNIENIA UZYSKANE DZIĘKI ZNALEZISKOM ARCHEOLOGICZNYM
Mojżesz nie mógł napisać Pięcioksięgu, ponieważ żył w czasach przed wynalezieniem pisma. Pismo istniało już kilkaset lat przed Mojżeszem.
Rodzinne miasto Abrahama, Ur, nigdy nie istniało. Archeologowie odkryli ruiny miasta Ur. Na jednej z kolumn widniała inskrypcja „Abram”.
Miasto zbudowane na skale, „Petra”, nigdy nie istniało. Archeologowie odkryli ruiny tego miasta.
Historia zdobycia Jerycha to mit. Miasto nigdy nie istniało. Archeologowie odnaleźli ruiny tego miasta i przeprowadzili wykopaliska. Odkryto, że mury Jerycha zapadły się dokładnie tak, jak opisano to w przekazie biblijnym.
„Hetyci” nigdy nie istnieli. Odnaleziono setki opisów i wzmianek dotyczących niezwykłej cywilizacji hetyckiej. Obecnie można nawet uzyskać doktorat z badań nad cywilizacją hetycką na Uniwersytecie w Chicago.
Belszazar nie był prawdziwym królem Babilonu; nie jest wzmiankowany w żadnej kronice. Tablice odkryte na terenach starożytnego Babilonu opisują panowanie Belszazara jako współregenta i syna Nabonidusa.

6. WYPEŁNIONE PROROCTWA

W Biblii zawarte jest bardzo wiele proroctw dotyczących przyszłych rzeczy (ktoś policzył, że podobno nawet 2500). Wiele z nich już się wypełniła, na co są dowody. Jest to kolejny mocny dowód na to, że Biblia jest prawdziwa. Bardzo wiele proroctw dotyczyło przyjścia Mesjasza – Chrystusa. Szansa na przypadkowe spełnienie tych proroctw w statystyce jest niemożliwa.

Wypełnione proroctwa związane z Mesjaszem
1. Potomek z linii króla Dawida (Jeremiasza 33,14-15)
2. Urodzony w Betlejem (Micheasza 5,1)
3. Narodzony z dziewicy (Izajasza 7,14)
4. Zamieszkały w Kafarnaum (w ziemi Zebulona i Naftalego), (Izajasza 8,23-9,1)
5. Wielka mądrość nauk Jezusa (Izajasza 11,1-5)
6. Przemawiający w przypowieściach (Psalmów 78,1-2)
7. Urąganie i odrzucenie przez Żydów (Psalmów 69,8-9)
8. Wjazd do Jerozolimy na ośle (Zachariasza 9,9)
9. Zdradzony przez przyjaciela (Psalmów 41,10)
10. Sprzedany za trzydzieści srebrników (Zachariasza 11,13-13)
11. Pokorny, aż do śmierci (Izajasza 53,7)
12. Opuszczenie przez uczniów (Psalmów 69,21)
13. Szydzenie i wyśmiewanie podczas ukrzyżowania (Psalmów 22,8-9)
14. Zabity jako przestępca (Izajasza 53, 12)
15. Przebicie rąk i nóg (Psalmów 22,17-18)
16. Rozdzielenie szat i rzucanie losów o suknię (Psalmów 22,19)
17. Napojenie żółcią i octem (Psalmów 69,22)
18. Nie złamana żadna kość (Psalmów 34,21)
19. Przebicie boku (Zachariasza 12,11)
20. Słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią (Psalmów 22,1)
21. Zaćmienie się słońca po śmierci Jezusa (Amosa 8,9)
22. Pogrzebany z bogaczami (Izajasza 53:9)
23. Zmartwychwstanie Jezusa (Psalmów 16,9-11)
Inne wypełnione proroctwa

1. Upadek miasta Petra

Źródła Proroctwa

 • Księga Jeremiasza 49:16 opisuje pychę mieszkańców Petry i ich przyszły upadek.
 • Księga Ezechiela 35:1-15 przewiduje zniszczenie Edomu z powodu jego wrogiego stosunku do Izraela.
 • Księga Izajasza 34:9-15 mówi o zniszczeniu Edomu i zamieszkiwaniu tych ziem przez dzikie zwierzęta.
 • Księga Jeremiasza 49:18 przewiduje, że Petra stanie się pustynią.

Spełnienie Proroctwa

Pomimo swojego strategicznego położenia i bogactwa, losy Petry zaczęły się zmieniać wraz z przesunięciem szlaków handlowych. Palmyra stała się bardziej atrakcyjna dla kupców, co doprowadziło do spadku znaczenia handlowego Petry.

Jednakże najbardziej katastrofalnym wydarzeniem dla miasta było trzęsienie ziemi w 363 r. n.e. Wiele z jego wspaniałych budynków zostało zniszczonych, ale co gorsza, system zaopatrzenia w wodę, który był kluczem do przetrwania w tym suchym regionie, został poważnie uszkodzony. Bez dostępu do wody, mieszkańcy mieli trudności z przetrwaniem, co przyspieszyło upadek miasta.

2. Upadek Babilonu

 • Księga Izajasza 13:17-22 przewiduje, że Babilon zostanie zniszczony przez Medów, którzy nie będą mieli litości ani nie będą kuszeni bogactwem.
 • Księga Jeremiasza 51:37-43 przepowiada, że Babilon stanie się stosami gruzu, bezludną pustynią, gdzie nie zamieszka żaden człowiek.

Spełnienie Proroctwa

Początki upadku Babilonu wiążą się z nocą, kiedy Medowie i Persowie pod wodzą Cyrusa Wielkiego zdobyli miasto w 539 r. p.n.e. Strategia Cyrusa, polegająca na zmianie biegu Eufratu i wejściu do miasta przez rzekę, okazała się skuteczna, dzięki czemu jego wojska wkroczyły do środka bez długotrwałego oblężenia.

Następnie, przez stulecia, Babilon sukcesywnie tracił na znaczeniu. Przekształcał się powoli z lśniącej stolicy imperium w opustoszałe miejsce, ostatecznie nie został odbudowany po szeregu dalszych konfliktów i zmian politycznych, które doprowadziły do jego marginalizacji i zapomnienia.

3. Upadek Tyru

Proroctwo o upadku Tyru zawarte jest w Księdze Ezechiela, w Starym Testamencie. W rozdziałach 26-28 znajdujemy szczegółowe opisy zapowiedzi zagłady tego fenickiego miasta-państwa. Ezechiel, żyjący w VI wieku p.n.e., przekazał słowa, które miały zwiastować całkowite zniszczenie Tyru – miasta sławnego ze swojego handlu i bogactwa, które znajdowało się na wybrzeżu dzisiejszego Libanu.

Ezechiel 26:3-19 opisuje, jak Bóg przemawia przez proroka i zapowiada oblężenie Tyru przez wiele narodów. Proroctwo szczegółowo mówi o tym, jak Tyr zostanie zdobyty, zrównany z ziemią, a jego gruzy wrzucone do wody, co ostatecznie uczyni go nagim wierzchołkiem skały. Przepowiednia mówi też o tym, że mieszkańcy Tyru zostaną rozproszeni i nie będzie już słychać śpiewów ani dźwięku harf – co sugeruje absolutne zniszczenie miasta i jego kultury.

Wypełnienie proroctwa:

Wypełnienie tego proroctwa nastąpiło w dwóch etapach. Pierwszy z nich miał miejsce w 586 p.n.e., kiedy to król babiloński Nabuchodonozor II przystąpił do oblężenia Tyru. Po trzynastu latach oblężenia, miasto padło, a jego mieszkańcy, aby uniknąć niewoli, uciekli na pobliską wyspę, zabierając ze sobą swój dobytek. Tyr na lądzie został zniszczony, lecz jego ludzie przetrwali na wyspie, kontynuując swoje życie i handel.

Drugi etap spełnienia proroctwa miał miejsce około 332 p.n.e., kiedy Aleksander Wielki w trakcie swoich podbojów dotarł do Tyru. Zastawszy miasto w ruinie, skonfrontował się z problemem dotarcia do ufortyfikowanej wyspy. Nie mając floty zdolnej przełamać obronę wyspy, zdecydował się na śmiały i niespotykany manewr – zbudowanie grobli, która połączyłaby ląd z wyspą. W tym celu jego armia użyła gruzu i ruin dawnego miasta Tyru, dosłownie rzucając je do morza. Prace były tak gruntowne, że nawet piasek został usunięty, odsłaniając skałę, na której miasto stało.

Tak oto, zgodnie z proroctwem Ezechiela, Tyr stał się płaskim miejscem jak wierzchołek skały, dosłownie 'nagim’ bez swojej wcześniejszej struktury i zabudowy, a resztki miasta zostały pokryte przez wody Morza Śródziemnego. Ta decyzja Aleksandra Wielkiego nie tylko umożliwiła mu zdobycie wyspy, ale też, niezamierzenie, doprowadziła do spełnienia starożytnego proroctwa.

4. Proroctwo Daniela

Proroctwo to znajduje się w Księdze Daniela, w rozdziale 9, wersetach 25-26. Prorok Daniel, żyjący na dworze babilońskim i później perskim, otrzymał wizję, która dotyczyła przyszłości narodu izraelskiego i nadejścia Mesjasza. Zgodnie z tym przepowiedniami, Mesjasz miał pojawić się po upływie „siedemdziesięciu tygodni lat”, czyli 490 lat, podzielonych na trzy okresy: 7 tygodni lat, 62 tygodnie lat i ostatni tydzień. Zaznaczono, że po 69 tygodniach, czyli 483 latach od momentu wydania dekretu o odbudowie Jerozolimy, Mesjasz zostanie „zgładzony”, a nie „dla siebie” – co jest interpretowane jako zapowiedź Jego śmierci.

Wypełnienie proroctwa:

Ostateczne spełnienie tego proroctwa widoczne jest w nowotestamentowych relacjach o życiu, nauczaniu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Dekret wydany przez króla Artakserksesa I, który pozwolił na powrót Ezdrasza do Jerozolimy i odbudowę miasta oraz jego murów, datowany jest na rok 458 p.n.e. Zgodnie z tradycją chrześcijańską, 483 lata później Jezus rozpoczął swoją publiczną działalność, co miało miejsce około roku 26 n.e., biorąc pod uwagę różnice wynikające z późniejszych korekt w kalendarzu i brak roku 0 między 1 p.n.e. a 1 n.e.

Dalsze dzieje Jezusa, w tym Jego ukrzyżowanie, są uznawane za bezpośrednie wypełnienie części proroctwa Daniela odnoszącej się do śmierci Mesjasza. Fakt, że zdarzyło się to przed zburzeniem Jerozolimy przez Rzymian w 70 n.e., stanowi dopełnienie proroctwa, które zapowiadało, że zniszczenie miasta nastąpi po śmierci Mesjasza.

5. Proroctwo o Cyrusie Wielkim

Prorok Izajasz, który żył około VIII wieku p.n.e., przepowiedział pojawienie się władcy o imieniu Cyrus. Zgodnie z treścią Księgi Izajasza, Cyrus miał być tym, który zwycięży „niezdobyty” Babilon, podporządkuje sobie Egipt i wiele innych terenów, stając się panem większości świata znanego Izraelitom.

Wersety z rozdziałów 44 i 45 Księgi Izajasza szczególnie odnoszą się do tej postaci. Izajasz opisuje Cyrusa jako narzędzie w rękach Boga, które zostanie użyte do spełnienia Jego woli – w tym doprowadzenia do upadku Babilonu oraz umożliwienia Żydom powrotu do ich ojczyzny, bez żadnego okupu.

Wypełnienie proroctwa:

Wypełnienie proroctwa nastąpiło w VI wieku p.n.e., kiedy to Cyrus Wielki, założyciel perskiego imperium Achemenidów, zdobył Babilon w 539 p.n.e., co doprowadziło do zakończenia neobabilońskiego panowania. Podboje Cyrusa Wielkiego obejmowały nie tylko Babilon, ale także wiele innych obszarów, w tym Egipt. Jego imperium w pewnym momencie rozciągało się od Azji Mniejszej po Indie, co sprawiało, że był on jednym z największych władców swoich czasów.

Dodatkowo, Cyrus jest powszechnie znany z wydania edyktu, który pozwolił na powrót do Jerozolimy Żydów wygnanych przez Babilończyków. Dekret Cyrusa, odnotowany zarówno w Biblii (Księga Ezdrasza 1:1-4), jak i potwierdzony przez inne źródła zewnętrzne, takie jak Cylinder Cyrusa, pozwolił na odbudowę Świątyni Jerozolimskiej.

Znaczenie tego proroctwa jest wyjątkowe, ponieważ Izajasz przedstawił je na długo przed narodzinami Cyrusa i zdarzeniami, które miały nastąpić. Dodatkowo, szczegółowe wspomnienie imienia przyszłego władcy, okoliczności, w jakich przyjdzie do władzy, a także jego działania względem narodu żydowskiego, czynią to proroctwo jednym z bardziej frapujących aspektów biblijnych przepowiedni. Wymienione działania Cyrusa miały miejsce, wbrew wszelkim ówczesnym oczekiwaniom, potwierdzając tym samym słowa Izajasza.

6. Proroctwa o niewoli Babilońskiej

Proroctwa dotyczące niewoli babilońskiej i późniejszego powrotu Izraelitów znajdują się w wielu miejscach Starego Testamentu. Mojżesz przewidział niewolę narodu żydowskiego i ich późniejszy powrót w Księdze Powtórzonego Prawa (28 rozdział). Prorocy tacy jak Izajasz (np. Izajasz 39:6-7), Jeremiasz (np. Jeremiasz 25:11-12) i Ezechiel (np. Ezechiel 36:24) również mówili o zbliżającym się wygnaniu Izraelitów do Babilonu oraz o ich ostatecznym uwolnieniu i powrocie do ojczyzny.

Wypełnienie proroctwa:

Wygnanie do Babilonu zaczęło się po zdobyciu Jerozolimy przez Nabuchodonozora w 597 p.n.e., kiedy to pierwsza grupa Żydów, w tym król Jechoniasz i wielu szlachetnie urodzonych, została zesłana do Babilonu. W 586 p.n.e., po kolejnym buncie przeciwko Babilonowi, Nabuchodonozor zniszczył Jerozolimę i Świątynię Salomona, co dodatkowo pogłębiło wygnanie.

Proroctwo o 70-letnim wygnaniu zostało wyraźnie wyrażone przez Jeremiasza (Jeremiasz 29:10). W końcu proroctwo zostało spełnione, gdy Cyrus Wielki, król Persji, podbił Babilon w 539 p.n.e. i w rok później wydał edykt pozwalający Żydom na powrót do Jerozolimy i odbudowę Świątyni w 537 p.n.e.

Znaczenie tego proroctwa:

Niewola babilońska i późniejszy powrót do Jerozolimy to zdarzenia o głębokim znaczeniu teologicznym i historycznym dla judaizmu i chrześcijaństwa. Te wydarzenia są postrzegane jako wyraźny dowód na to, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i że nawet najcięższe kary mają na celu ostateczne przywrócenie i uzdrowienie. Niewola służyła jako okres oczyszczenia dla narodu żydowskiego i była centralnym punktem w ich tożsamości narodowej, przypominającym o konsekwencjach bałwochwalstwa i nieposłuszeństwa Bogu. Powrót z niewoli był widziany jako nowy początek i spełnienie obietnic Bożych, które ostatecznie miały prowadzić do przyjścia Mesjasza.

7. Proroctwo Pana Jezusa o zburzeniu Świątyni Jerozolimskiej.

Także o wielkim ucisku, które nadejdzie zanim przeminie pokolenie żyjące za Jego czasów.

Gdy Jezus szedł po wyjściu ze świątyni, zbliżyli się do Niego uczniowie aby mu pokazać budowle świątyni. Lecz On rzekł do nich: Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu który by nie był zwalony. (Mt 24,1, Mk 13,2, Łk 21,6).

Wypełnienie proroctwa:

Proroctwo to wypełniło się w 70 r. n.e., gdy rzymska armia pod dowództwem Tytusa zdobyła Jerozolimę po długotrwałym oblężeniu. Po zdobyciu miasta Rzymianie zniszczyli Świątynię Jerozolimską, dosłownie nie zostawiając kamienia na kamieniu, co było bezpośrednim spełnieniem słów Chrystusa. Wcześniej, w roku 66 n.e., wybuchło żydowskie powstanie przeciwko władzy rzymskiej, które z czasem przekształciło się w otwartą wojnę i doprowadziło do kompletnego zniszczenia Jerozolimy.

Znaczenie proroctwa:

Zniszczenie Świątyni Jerozolimskiej było punktem zwrotnym w historii judaizmu; od tego momentu kult religijny, który był skoncentrowany wokół Świątyni i ofiar krwawych, uległ transformacji. Jezus wypowiadając te słowa, zwiastował nie tylko konkretny akt zniszczenia, ale również koniec pewnej epoki w historii zbawienia.

8. Inne:

Upadek Niniwy – Prorok Nahum zapowiadał całkowite zniszczenie Niniwy, stolicy Asyrii (Nahum 3:7, 3:15). Niniwa rzeczywiście upadła i została zniszczona w 612 r. p.n.e. przez koalicję Medów, Babilończyków i Scytów.

Zniszczenie Edomu – Księga Abadiasza zapowiada całkowite zniszczenie Edomu, narodu i terytorium położonego na południe od Morza Martwego (Abadiasza 1:1-18). W historii Edom faktycznie stopniowo zanikał aż do czasów rzymskich, kiedy to całkowicie zniknął jako odrębna jednostka polityczna.

Zagłada Samarii: Proroctwo biblijne opisane w Księdze Izajasza (Izajasza 28:1-4) mówi o zagładzie Samarii, stolicy północnego królestwa Izraela. Faktycznie, Samaria została zdobyta i zniszczona przez Asyryjczyków w 722 r. p.n.e.

Zniszczenie Sydonu: Księga Ezechiela (Ezechiel 28:22-23) zawiera proroctwo o zniszczeniu Sydonu. Miasto to zostało wielokrotnie zdobyte i zniszczone w historii, w tym przez Persów w 351 r. p.n.e.

Zniszczenie Memfis i Teb w Egipcie: Księga Ezechiela (Ezechiel 30:13-16) przewidywała zniszczenie tych dwóch ważnych miast egipskich. Memfis i Teby faktycznie upadły i zostały zniszczone w starożytności.

Zniszczenie Ammonitów: Księga Jeremiasza (Jeremiasz 49:2) przewidywała zniszczenie Ammonitów. Ammonici, naród zamieszkujący tereny dzisiejszej Jordanii, zniknęli jako odrębna grupa etniczna i polityczna w czasach starożytnych.

7. ŻYWA KSIĘGA

Biblia to Żywe Słowo Boże, przemawia za nią nie tylko sama litera, ale Duch Święty. Boże obietnice zawarte w Biblii wypełniają się w życiu wierzących. Są to na przykład świadectwa uzdrowień po modlitwie i nałożeniu rąk, uwolnień duchowych po ich wyganianiu złych duchów z osób dręczonych, darów Ducha Świętego (np. dar języków towarzyszący chrztowi Duchem Świętym), poczucia przebaczenia win po opamiętaniu, Bożej miłości i pokoju po nawróceniu i wiele innych. Wierzący mają wiele świadectw, gdy czytanie Bożego Słowa niesie odpowiedzi na ich konkretne życiowe problemy.

8. WIELU AUTORÓW, ŚWIADKÓW, ZEZNAŃ

Wydarzenia biblijne, a szczególnie wydarzeń ewangelii, potwierdza wielu świadków i autorów. Biblia to nie jedna książka i jeden autor, ale zbiór ksiąg i listów. Same Ewangelie to czterech autorów: Łukasz, Marek, Jan i Mateusz i cztery księgi spisane w różnym czasie, miejscu i na podstawie świadectw różnych świadków. Specjalista śledczy – Jim Warner Wallace w swoich publikacjach opisuje jak wiedza detektywistyczna i śledcza potwierdza wiarygodność Biblii. Jako główne argumenty podaje:

 1. Różnice w relacjach z poszczególnych wydarzeń nie podważają wiarygodności, ale ją potwierdzają. Wiarygodne zeznania świadków zawsze różnią się w szczegółach.  *Gdy policja pyta świadków o wydarzenia – kompletnie zbieżna wersja jest bardzo podejrzana.
 2. Gdy w jednej wersji wydarzeń coś jest niezrozumiałe, przeczytanie innej rozjaśnia nam wątpliwości – wnosi do układanki brakujący element. (tzw. niezamierzone stwierdzenia popierające zeznania.) Przykład: Mt 26:68 nie ma sensu bez wyjaśnienia z Łk 22:64 o zasłonięciu twarzy.
 3. Główne wydarzenia Biblijne, które dotyczą relacje tych autorów i świadków są ze sobą zgodne.
 4. Wielu świadków oraz świadectwa kobiet (w tamtych czasach uznawane za mało wiarygodne) są nielogiczne, gdyby rozpatrywać teorię spisku.
 5. Świadkowie wydarzeń biblijnych (szczególnie Zmartwychwstania Jezusa) doświadczali prześladowań za te zeznania.
 6. Specjaliści śledczy rozwiązują wiele spraw kryminalnych sprzed lat przez metodę analizy spójności zeznań. Dzięki tej metodzie są w stanie stwierdzić czy zeznania coś uwypuklają lub pomijają. Pozwala to stwierdzić detektywom kto kłamie, a kto mówi prawdę. Te same metody potwierdzają prawdziwość Biblii.

9. CIEKAWOSTKI BIBLIJNE

1. Biblia to największy bestseller w historii całej literatury. Całkowita ilość sprzedanych egzemplarzy wynosi ponad 5 miliardów sztuk.

2. Nowy Testament jest przetłumaczony i dostępny w co najmniej 1515 językach.

3. Matematyk Iwan Panin poświęcił 40 lat życia na studiowanie Biblii pod kątem matematyki. Wykazał, że Biblia w językach oryginalnych jest bardzo zręcznie ułożonym produktem matematycznego superintelektu wykraczającym poza ludzkie możliwości przemyślnego skonstruowania. Dostarczył Fundacji Nobla 43 tys. stron swoich studiów wraz z dołączonym oświadczeniem, że jest to dowód na to, że Biblia jest Słowem Bożym (więcej).

4. Przez wiele stuleci zwykli ludzie nie mieli swobodnego dostępu do Biblii (Słowa Bożego) – mogli tylko usłyszeć część fragmentów po łacinie w kościele. Reformacja w kościele (w XVI wieku) otworzyła drzwi do tłumaczeń na języki narodowe. Wcześniej tylko nieliczni mieli do niej dostęp, dodatkowo trzeba było znać łacinę (przekład Wulgata). Wiele osób, które walczyły o rozpowszechnianie Biblii i jej tłumaczenie przypłaciło to prześladowaniami i życiem. (John Wycliff, Marcin Luter, Jan Hus)