HISTORIA BIBLII

CZY BIBLIA JEST PRAWDZIWA I WIARYGODNA?

Bardzo wiele osób ma w głowie pytania o to czy biblia jest prawdziwa oraz wiarygodna. Poznaj najważniejsze dowody na autentyczność Biblii.

1. NAJWIĘCEJ RĘKOPISÓW / MANUSKRYPTÓW

Nowy Testament zachował się w większej liczbie rękopisów niż jakiekolwiek inne starożytne dzieło literackie, z ponad 5800 kompletnymi lub pofragmentowanymi rękopisami greckimi, 10 000 rękopisów łacińskich i 9300 rękopisów w różnych innych starożytnych językach, w tym syryjskim, słowiańskim, gotyckim, etiopskim, koptyjskim i ormiańskim . Daty tych rękopisów sięgają około roku 125 NE. (więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_manuscript)

Autorytet rękopisów Starego Testamentu potwierdza około 17 000 rękopisów. Ta liczba jest dla badaczy i historyków imponująca. Na drugim miejscu pism starożytnych plasuje się  „Iliada” Homera, licząca ok. 1900 rękopisów.

Postacie i wydarzenia są uważane za historyczne na podstawie już kilku wzmianek w odkryciach archeologicznych, w kronikach, malowidłach itp. Skoro nie negujemy istnienia Mieszka I, Aleksandra Wielkiego i innych postaci starożytnych z lekcji historii, tym bardziej wiarygodne powinny być postaci i wydarzenia z Biblii.

Liczba istniejących kopii:

DziełoLiczba posiadanych starożytnych kopii
Historia Naturalna Pliniusza II7
Historia Herodota8
Dzieła Platona7
Dzieła Demostenesa200
Wojna galijska Cezara10
Roczniki Tacyta20
Iliada Homera643
Nowy Testament5366

Odstęp czasowy pomiędzy kopią i oryginałem:

DziełoOrientacyjny odstęp pomiędzy rokiem napisania a najstarszymi posiadanymi przez nas kopiami
Historia Naturalna Pliniusza II740 lat
Historia Herodota1350 lat
Dzieła Platona1300 lat
Dzieła Demostenesa1400 lat
Wojna galijska Cezara950 lat
Historia Rzymu Liwiusza1000 lat
Roczniki Tacyta1000 lat
Historia Tukitydesa1300
Dawne Dzieje Izraela Józef Flawiusz400–500
Iliada Homera400
Nowy Testament (całość)325
Ewangelie125–225 (zależnie od części)

2. SPÓJNOŚĆ TEKSTU RĘKOPISÓW

Badacze Biblii oczywiście podjęli się krytycznej ocenie wiarygodności poszczególnych rękopisów. Polega ona na badaniu na różne sposoby każdego manuskryptu i katalogowaniu na bardziej i mniej wiarygodne. Rękopisy katalogowane są pod względem języka, daty powstania, szerokości geograficznej powstania i innych. Tak powstają kodeksy. Biblia, którą dziś widzimy to wynik setek lat pracy wielu badaczy z różnych dziedzin, którzy wykluczają wątpliwości i nieścisłości poszczególnych rękopisów – filtrując z nich najdokładniejszą jak można kopię pierwszych tekstów.

Źródła podają nawet 99,5% spójność tekstów rękopisów co jest również ewenementem na skalę świata i starożytnych dzieł literackich.

3. ZŁOŻONA WERYFIKACJA KANONU BIBLII

Wspólny dla większości denominacji chrześcijańskich (protestantyzm, katolicyzm, prawosławie) kanon Biblii to zestaw 66 ksiąg (39 Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu). Księgi i rękopisy związane z wydarzeniami Biblijnymi przeszły mnóstwo analizy historycznej, lingwistycznej, naukowej, aby wykluczyć księgi i fragmenty ksiąg nieuznawane za natchnione (apokryfy).

Biblia zawiera więc tylko niepodważalne, dobrze udokumentowane księgi i rozdziały, spójne w ogólnej treści i przedstawieniu Boga.

4. CIĄGŁOŚĆ KULTURY ŻYDOWSKIEJ

Kultura żydowska – starożytne i nowożytne Państwo Izrael, jego prawo, tradycja itd. jest oparte o fundament ksiąg Starego Testamentu. Pierwsze pięć ksiąg Biblii – tzw. Tora to święta księga Judaizmu.  Pięcioksiąg pozostaje podstawą religijnego i cywilnego żydowskiego prawa religijnego. Biblia daje konkretne wyjaśnienie pochodzenia tej kultury i jej prawa, począwszy od Mojżesza, Dekalogu, po króla Dawida.

5. SPÓJNOŚĆ Z WYDARZENIAMI HISTORYCZNYMI I GEOGRAFIĄ

Istnieje wiele pozachrześcijańskich starożytnych źródeł historycznych, które dotyczą postaci Jezusa Chrystusa oraz wydarzeń Biblijnych https://pl.wikipedia.org/wiki/Historyczno%C5%9B%C4%87_Jezusa. Archeologia z każdym rokiem coraz dobitniej potwierdza autorytet Biblii, odnajdując opisane miejsca i obalając zarzuty. Od pewnego czasu dużo mówi się nawet o znalezieniu Arki Noego zgodnie z opisem BIblijnym. (artykuł o odnalezieniu Arki).

Poniższa tabela zawiera szereg odkryć archeologicznych potwierdzających wydarzenia Biblijne.

ODKRYCIE ARCHEOLOGICZNEZNACZENIE
Tabliczki z MariPonad 20 tys. tabliczek pokrytych pismem klinowym datujących się z czasów Abrahama wyjaśnia wiele tradycji patriarchalnych przedstawionych w Księdze Rodzaju.
Tabliczki z EblaPonad 20 tys. tabliczek, z których wiele zawiera prawa podobne do przepisów znanych z Księgi Powtórzonego Prawa. Tablice wzmiankują pięć miast z 14 rozdziału Księgi Rodzaju, które wcześniej uważano za fikcyjne — Sodoma, Gomora, Adma, Seboim oraz Soar.
Tabliczki z NuziPrzedstawiają szczegółowo zwyczaje panujące w XV i XIX wieku przed Chrystusem, które pokrywają się z relacjami dotyczącymi patriarchów, np. zwyczaj zastępowania niepłodnych żony w roli matek przez ich służące.
Czarna stelaStanowi dowód na to, że na trzysta lat przed Prawem Mojżeszowym istniało pismo i spisane prawa.
Mury świątyni w Karnaku, EgiptZawierają wzmiankę dotyczącą Abrahama datowaną na X wiek przed Chrystusem.

Kodeks Eszunny (ok. 1950 przed Chrystusem)

Kodeks Lipitisztara (ok. 1860 przed Chrystusem)

Kodeks Hammurabiego (ok. 1700 przed Chrystusem)

Te odkrycia dowodzą, że kodeks prawny Pięcioksięgu nie był zbyt zaawansowany jak na okres, z którego pochodzi.
Tabliczki z Ras ShamraZawierają informacje dotyczące poezji hebrajskiej.
Listy z LakiszOpisano w nich najazd Nabuchodonozora na Judę i przestawiono informacje pomocne w lepszym zrozumieniu okresu, w którym żył Jeremiasz.
Pieczęć GedaliaszaWymienia Gedaliasza, o którym jest mowa w 2 Księdze Królów 25:22.
Cylinder CyrusaPotwierdza autentyczność biblijnego opisu dekretu Cyrusa, który zezwalał Żydom na odbudowę świątyni w Jerozolimie (zob. 2 Księga Kronik 36:23; Księga Ezdrasza 1:2-4).
Kamień MoabickiZawiera informacje na temat Omriego, szóstego króla w Izraelu.
Czarny obelisk Salmanesara IIIPrzedstawia hołd złożony królowi asyryjskiemu przez Jehu, króla Izraela.
Stela pryzmowa TayloraZawiera tekst asyryjski przedstawiający atak Sennacheryba na Jerozolimę za czasów Ezechiasza, króla Izraela.
WCZEŚNIEJSZE ZARZUTY KRYTYKÓWWYJAŚNIENIA UZYSKANE DZIĘKI ZNALEZISKOM ARCHEOLOGICZNYM
Mojżesz nie mógł napisać Pięcioksięgu, ponieważ żył w czasach przed wynalezieniem pisma.Pismo istniało już kilkaset lat przed Mojżeszem.
Rodzinne miasto Abrahama, Ur, nigdy nie istniało.UArcheologowie odkryli ruiny miasta Ur. Na jednej z kolumn widniała inskrypcja „Abram”.
Miasto zbudowane na skale, „Petra”, nigdy nie istniało.Archeologowie odkryli ruiny tego miasta.
Historia zdobycia Jerycha to mit. Miasto nigdy nie istniało.Archeologowie odnaleźli ruiny tego miasta i przeprowadzili wykopaliska. Odkryto, że mury Jerycha zapadły się dokładnie tak, jak opisano to w przekazie biblijnym.
„Hetyci” nigdy nie istnieli.Odnaleziono setki opisów i wzmianek dotyczących niezwykłej cywilizacji hetyckiej. Obecnie można nawet uzyskać doktorat z badań nad cywilizacją hetycką na Uniwersytecie w Chicago.
Belszazar nie był prawdziwym królem Babilonu; nie jest wzmiankowany w żadnej kronice.Tablice odkryte na terenach starożytnego Babilonu opisują panowanie Belszazara jako współregenta i syna Nabonidusa.

źródło: https://www.kazdystudent.pl/a/biblia.html

6. WYPEŁNIONE PROROCTWA

W Biblii zawarte jest bardzo wiele proroctw dotyczących przyszłych rzeczy (ktoś policzył, że podobno nawet 2500). Wiele z nich już się wypełniła na co są dowody. Jest to kolejny mocny dowód na autentyczność Biblii. Bardzo wiele proroctw dotyczyło przyjścia Mesjasza – Chrystusa. Szydercy mówią, ze i zepsuty zegar 2 razy dziennie wskazuje właściwą godzinę, ale szansa na spełnienie tych proroctw w statystyce jest niemożliwa.

http://www.kierunkowskaz.net/proroctwa-wypelnione-o-jezusie-biblijne-proroctwa-ktore-sie-spelnily_a_107.html

https://archeologiabiblijna.wixsite.com/archeologiabiblijna/post/proroctwa-biblijne-kt%C3%B3re-wype%C5%82ni%C5%82y-si%C4%99-z-niesamowit%C4%85-precyzj%C4%85

7. ŻYWA KSIĘGA

Biblia to Żywe Słowo Boże, przemawia za nią nie tylko sama litera, ale Duch Święty. Boże obietnice zawarte w Biblii wypełniają się w życiu wierzących. Są to na przykład świadectwa uzdrowień po modlitwie i nałożeniu rąk, uwolnień duchowych po ich wyganianiu z osób dręczonych, darów Ducha Świętego (np. dar języków towarzyszący chrztowi Duchem Świętym), poczucia przebaczenia win po opamiętaniu, Bożej miłości i pokoju po nawróceniu i wiele innych.

8. NIEZWYKŁE CIEKAWOSTKI

POWSTANIE I HISTORIA BIBLII