21
Boskość Jezusa Chrystusa – Ostateczne Potwierdzenie
Bez kategorii

Boskość Jezusa Chrystusa – Ostateczne Potwierdzenie

Na świecie krąży wiele nauk i teorii podważających ten bardzo ważny fundament chrześcijaństwa.  Wielu chrześcijan po dyskusjach o tym, czy Jezus jest Bogiem, często doświadcza dużego zamieszania i ciężaru na duchu. Wierzymy, że dzieje się tak, ponieważ wokół tego tematu toczy się wielka walka duchowa.

Poniżej prezentujemy zestawienie wersetów z Biblii niezaprzeczalnie potwierdzających Boskość Jezusa Chrystusa.

Po tym poznacie Ducha Bożego: każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że nadchodzi i już teraz jest na świecie.

[1 List Jana 4:2-3 ]

Gdyż pojawiło się na świecie wielu zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem.

(…)Jeśli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu ani go nie pozdrawiajcie.

[2 Jana 1:7 + 1:10 ]

Co to znaczy, że Jezus Chrystus przeszedł w ciele? To znaczy, że Bóg przybrał ciało ludzkie i był pośród nas!

Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi;

[List do Filipian 2:6-7 ]

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
 
(…)A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego
chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.
 

[Ewangelia Jana 1:1 + 1:14 ]

JezUS - ALFA I OMEGA, POCZĄTEK I KONIEC

Poniższe fragmenty z Księgi Objawienia (Apokalipsy) oraz z Księgi Izajasza bezpośrednio i niezaprzeczalnie wskazują na Boskość Pana Jezusa.

Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.

(…)A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem. Jego głowa i włosy były białe jak biała wełna, jak śnieg, a jego oczy jak płomień ognia. Jego stopy podobne do mosiądzu, jakby w piecu rozżarzonego, a jego głos jak szum wielu wód. W swej prawej ręce miał siedem gwiazd, a z jego ust wychodził ostry miecz obosieczny. Jego oblicze było jak słońce, gdy świeci w pełni swej mocy. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni; I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.

(…)A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem.

[Księga Objawienia (apokalipsa) 1:8 + 1:13-18 + 21:5-7]

 Tzw. Starotestamentowy Bóg, o którym czytamy w księdze Izajasza to ten sam Bóg – Jezus Chrystus, Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni.

Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? Ja, PAN – pierwszy i ostatni – ja sam.

(…)Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga.

(…)Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany: Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni. To moja ręka założyła ziemię i moja prawica zmierzyła niebiosa. Gdy na nie zawołam, zaraz staną.

[Izajasza 41:4 + 44:6 + 48:12-13]

Inne WERSETY POTWIERDZAJĄCE BOSKOŚC PANA JEZUSA

Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój Pan i mój Bóg!
[Ew. Jana 20:28]

Jezus Chrystus jest Stwórcą

Był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli.
[Ew. Jana 1:10-11]

A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
[1 List Jana 5:20]

Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. I upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś odezwał się: Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Nie znalazł się nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec.
[Ew. Łukasza 17:15-18]

I urodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów.
[Ew. Mateusza 1:21]

Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy są do ciebie posłani! Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, tak jak kokoszka gromadzi swe kurczęta pod skrzydła, a nie chcieliście!
[Ew. Mateusza 23:37]

I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy.
[Ew. Łukasza 1:17]

Jan Chrzciciel przyszedł w Duchu Eliasza przed Panem Jezusem – czyli Panem ich Bogiem.

(…)I wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi. A tą skałą był Chrystus.

(…)I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów;
[1 List do Koryntian 10:4 + 10:9]

Paweł Apostoł, autor listu do Koryntian potwierdza, że tzw. Bóg Starotestamentowy, którego próbowali Izraelici to Chrystus. 

Nie głosimy bowiem samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, a samych siebie, że jesteśmy waszymi sługami dla Jezusa.

[2 List do Koryntian 4:5]

Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

[Ewangelia Jana 8:58]

(…) Będą patrzeć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka, będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym.

[Zachariasza 12:10]

(…) Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju;

[Izajasza 9:5]

Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli kościół Boga, który on nabył własną krwią.

[Dzieje Apostolskie 20:28]

Pan Jezus czyli Słowo Boże objawił się Abramowi.

„Po tych rzeczach słowo Pana przyszło do Abrama w widzeniu, mówiąc: Nie bój się, Abramie, Ja jestem twoją tarczą, twoja nagroda będzie bardzo wielka.”

[Rodzaju 15:1 Przekład dosłowny]

JEZUS NAJWYŻSZE IMIĘ

Jezus to Imię Boże, w którym Bóg się nam objawił, i chcę być czczony. Imię JHWH, Jahwe lub Jehowa NIE WYSTĘPUJE w Nowym Testamencie (w żadnym z autentycznych greckich tekstów bazowych). Przeczytaj więcej w: jak czytać Biblię oraz czy Biblia jest prawdziwa. Wszystkie Biblijne chrzty były w Imię Jezus, chorzy byli uzdrawiani w to Imię, a demony były w nie wypędzane.

Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
[List do Filipian 2:9-10]

I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.
[Dzieje Apostolskie 4:12]

Jezus Chrystus jest Bogiem, a więc imię Ojca i Syna i Ducha Świętego to JEZUS. Czytając dzieje apostolskie widać, że uczniowie to wiedzieli i chrzcili w Imię Pana Jezusa Chrystusa. *Werset z Ew Mat. 28:19 mówi o chrzcie w „Imię” nie „Imiona”.

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
[Ewangelia Mateusza 28:19]

JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH

Uznanie Boskości Jezusa dotyka tematu Boga w Trzech Osobach. Biblia daje szereg wersetów potwierdzający ten stan rzeczy, ale to już temat na inny artykuł…

Udostępnij