18
Trójca Święta w Biblii – Ostateczne Potwierdzenie
Bez kategorii

Trójca Święta w Biblii – Ostateczne Potwierdzenie

W bardzo wielu fragmentach Biblii czytamy o Bogu Ojcu, o Synu Bożym oraz o Duchu Świętym. Dlatego w tym artykule postaramy się precyzyjnie i kompleksowo potwierdzić istnienie Trójcy Świętej, osobowość Ducha Świętego oraz Boskość Jezusa Chrystusa. Mamy na celu ostatecznie obalić kłamstwa i herezje antytrynitarne (przeczące istnieniu Boga w trzech osobach).

1. BOSKOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

Na ten temat przygotowaliśmy osobny artykuł, w którym boskość Pana Jezusa potwierdzamy przy użyciu 25 konkretnych wersetów z Biblii. Wynika z nich, że duch antychrysta przeczy temu, że jest On Bogiem. Te fragmenty potwierdzają także, że Jezus Chrystus jest tym samym Starotestamentowym Bogiem pokazują Jego tytuł „Pierwszy i Ostatni” – „Alfa i Omega”, o którym czytamy zarówno w księdze Izajasza, jak i Księdze Objawienia (apokalipsie).

Niektórzy twierdzą, że Stary Testament nigdzie nie rozróżnia Syna Bożego od Ojca, ale to nieprawda:

Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego syna? Czy wiesz?
[Przysłów 30:4]

Pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał i abyście nie zginęli w drodze, gdyby jego gniew choć trochę się zapalił. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają.
[Psalmów 2:12]

Psalm Dawida. Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
[Psalmów 110:1]

Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

[Psalmów 45:6-7]

2. OSOBOWOŚĆ DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty, to Boży Duch – Duch Jezusa Chrystusa

Wersety - Duch św. - Duch Pana Jezusa:

Wiem bowiem, że to doprowadzi do mojego zbawienia dzięki waszej modlitwie i pomocy Ducha Jezusa Chrystusa;
[List do Filipian 1:19 UBG]

Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę.
[1 List Piotra 1:11 UBG]

Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
[Ewangelia Jana 4:24 UBG]

Pan zaś jest tym Duchem, a gdzie jest Duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana.
[2 List do Koryntian 3:17-18 UBG]

Wersety - Duch św. w Starym Testamencie
 1. Rodzaju 1:2 – „A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.”
 2. Izajasza 11:2 – „I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA.”
 3. Izajasza 61:1 – „Duch Pana BOGA jest nade mną, bo PAN mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia”
 4. Ezechiela 36:27 – „Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.”
 5. Psalm 51:11 – „Nie odrzucaj mnie sprzed twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.”
 6. Psalm 104:30 – „Gdy wysyłasz twego ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi.”
 7. Joela 2:28 – „I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia.”

W Biblii mamy wiele dowodów o osobowości Ducha Świętego. Czytamy, że Duch Święty „uznał za słuszne”, może być zasmucany, naucza, przypomina, jest świadkiem, prowadzi Bożych ludzi, udziela darów, jak chce, mówi do ludzi, powołuje.

Wersety - osobowość Ducha Św.
 • Uznał bowiem Duch Święty za słuszne, i my też, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Dz 15:28
 • I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Ef 4:30
 • Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Jana 14:26
 • I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Dz 2:4
 • A my jesteśmy jego świadkami w tym, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy są mu posłuszni. Dz 5:32
 • Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch prawdy, który wychodzi od Ojca, on będzie świadczył o mnie. Jana 15:26
 • Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego. 2 Pt 1:21
 • A to wszystko sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu z osobna, jak chce. 1 Kor 12:11
 • A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Dz 13:2

TRÓJCA ŚWIĘTA W BIBLII

(…)Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.
[Hebrajczyków 1:8-9]

Psalm Dawida. Powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy.
[Psalmów 110:1]

Dwa fragmenty w Księdze Rodzaju mówią o jednym Bogu w liczbie mnogiej!

Potem Bóg powiedział: Uczyńmy człowieka na nasz obraz według naszego podobieństwa; niech panuje nad rybami morskimi i ptactwem niebieskim, nad bydłem i całą ziemią oraz nad wszelkimi zwierzętami pełzającymi, które pełzają po ziemi.

I PAN powiedział: Oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a jest to dopiero początek ich dzieła. Teraz nic nie powstrzyma ich od wykonania tego, co zamierzają uczynić. Zstąpmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie zrozumiał języka drugiego.

[Rodzaju 1:26 + 11:6-7]

Bóg jest jeden, nie ma trzech różnych Bogów. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach.

Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich.
[Efezjan 4:4-6]

Któż jest kłamcą? Czy nie ten, kto zaprzecza, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, który wypiera się Ojca i Syna. Każdy, kto wypiera się Syna, nie ma i Ojca. Kto zaś wyznaje Syna, ma i Ojca. To więc, co słyszeliście od początku, niech w was pozostanie. Jeśli pozostanie w was to, co słyszeliście od początku, to i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu.
[1 Jana 2:22-24]

Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i mego Ojca. Jak możesz mówić: Pokaż nam Ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz Ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi.
[Ewangelia Jana 14:8-11]

A Jezus wołał: Kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. I kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja, światłość, przyszedłem na świat, aby każdy, kto wierzy we mnie, nie pozostał w ciemności.
[Ewangelia Jana 12:44-46]

Teraz wam mówię, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał.

[Ewangelia Jana 13:19-20]

Pan Jezus posłał Ducha Świętego. Kto przyjmuje Ducha Świętego – przyjmuje Syna, a kto przyjmuje Syna – przyjmuje Ojca. Dlatego otrzymanie Ducha Świętego (Chrzest Duchem Świętym) to moment, gdy Bóg (Ojciec, Syn i Duch) w tobie zamieszkuję i Cię wypełnia, jako Swoją świątynię

Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój Ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów. A słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał, Ojca.

[Ewangelia Jana 14:23]

Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Temu, kto zwycięży, dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie.

[Objawienia 3:20-21]

Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są.

[1 Jana 5:7]

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego;

[Ewangelia Mateusza 28:19]

Powyższy werset mówi o jedynym imieniu – JEZUS, a nie trzech imionach Bożych. W Dziejach Apostolskich wszystkie chrzty były wykonywane w Imię Jezusa Chrystusa!

JAK ZWRACAĆ SIĘ DO BOGA?

W czasach Nowego Testamentu Bóg objawił nam się jako Jezus. Biblia wskazuje, aby w to Imię chrzcić, w to Imię jest zbawienie, w to Imię należy prosić, w to Imię wyganiać demony, w to Imię dziękować, w to Imię chorzy są uzdrawiani.

Pan Bóg przedstawił się Pawłowi w drodze do Damaszku jako Jezus.

A gdy jadąc, zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał: Kim jesteś, Panie? A Pan odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Trudno ci wierzgać przeciw ościeniowi.

[Dzieje Apostolskie 9:3-5]

Jeśli nie chcesz komplikować sytuacji sobie i innym w Twoim otoczeniu najlepiej zwracać się do Boga: Ojcze, tato, Panie, Panie Jezu, Panie Boże, Chryste itp. 🙂

Udostępnij