Jak czytać Biblię 2

Jak czytać Biblię (Pismo Święte) – od czego zacząć

Bez kategorii

Jak czytać Biblię (Pismo Święte) – od czego zacząć

Biblia to najpopularniejsza księga świata, ale często leży nieczytana na półkach. Wiele osób nie wie jak czytać Biblię, która wydaje im się trudna do zrozumienia. Nauki Pana Jezusa były jednak kierowane do ludzi prostych jak rybacy i pasterze. Wierzymy więc, że z pomocą Ducha Świętego Słowo Boże w podstawowym przekazie może zrozumieć każdy. W tym artykule otrzymasz porady na tematy: jak wybrać odpowiednią Biblię, jak ją czytać i jak zrozumieć!

Biblia to główny i zarazem najbardziej przystępny sposób, w jaki Bóg chcę się z Tobą komunikować!

Jak wybrać odpowiednią Biblię?

I. KANON

Protestanci, Katolicy i Prawosławni uznają nieco inny kanon Biblii (zbiór ksiąg uznawanych za natchnione). Każda z tych wielkich denominacji zgadza się co do ksiąg Nowego Testamentu, a różnice pojawiają się przy księgach Starego Testamentu.

 1. Protestantyzm: uznaje 39 ksiąg Starego Testamentu – jest to tzw. biblia hebrajska/kanon palestyński, uznawany jako wiodący przez Judaizm. 
 2. Katolicyzm: 46 ksiąg Starego Testamentu. Do kanonu, oprócz Biblii Hebrajskiej włączyli następujące księgi: 1 Księga Machabejska, 2 Księga Machabejska, Księga Mądrości, Mądrość Syracha, Księga Tobiasza, Księga Judyty, Księga Barucha.
 3. Prawosławie: oprócz tego, co Kościół Katolicki, zaliczają do kanonu księgi: 3 Księga Machabejska, 3 Księga Ezdrasza, Modlitwa Manassesa, Psalm 151

Jak wybrać właściwy kanon Biblii? 

Jeśli masz wątpliwości, zacznij od przeczytania Nowego Testamentu, później Starego Testamentu w części tzw, Biblii hebrajskiej, a później, jeśli zechcesz kolejnych ksiąg. Gdy przeczytasz całą Biblię, nawiążesz relację z Bogiem i będziesz pełny Ducha Świętego, to prawdopodobnie będziesz w stanie odczuć, który kanon jest natchniony przez Boga. W każdym razie szukaj, sprawdzaj, badaj.

II. PRZEKŁAD BIBLII

Jak wybrać najlepszy przekład?

Na rynku dostępnych jest wiele różnych tłumaczeń Biblii – tzw. przekładów. W Polsce znane są np. Uwspółcześniona Biblia Gdańska (UBG), Biblia Warszawska, Biblia Tysiąclecia i inne.

Przy wyborze przekładu proś Ducha Świętego, aby nakierował Cię na ten właściwy dla Ciebie.

Przekłady, oprócz porównywania ze sobą warto porównać z tekstem dosłownym (biblia interlinearna), który prezentuje oryginalne greckie Słowa oraz ich synonimy. Dzięki temu jesteśmy w stanie lepiej ocenić wiarygodność danego tłumaczenia.

Wiele przekładów Biblijnych ma naleciałości poglądów religijnych tłumacza oraz jego kościoła. Tak więc tłumaczenia niektórych wersetów, zamiast przekazywać stan faktyczny zapisu, stają się podporą dla doktryn i dogmatów.

Przykłady różnic w przekładach:

List do Rzymian 8:1

Biblia Warszawska:
Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie.

Biblia Tysiąclecia:
Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska:
Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha.


Ewangelia Łukasza 22:32

Biblia Warszawska:
Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.

Biblia Tysiąclecia:
ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska:
Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci.


Ewangelia Mateusza 16:18

Biblia Warszawska:
A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.

Biblia Tysiąclecia:
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska:
Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekła go nie przemogą.

Jak widać na powyższych przykładach, różnice w mogą być zasadnicze i prowadzić do budowania całej teologii.

Warto wybrać Biblię bez zawartych nauczań, aby czytać czyste Słowo Boże. Spróbuj też wersji bez nazwanych rozdziałów.

Ewangelizacja.eu korzysta najczęściej z Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, którą polecamy. Jest to sprawdzona Biblia  i naszym zdaniem jedna z najczystszych pod względem porównania z tekstem pierwotnym.

najstarsza Biblia Hebrajska
najstarsza Biblia Hebrajska

JAK ZACZĄĆ CZYTAĆ BIBLIĘ?

 • Z reguły najlepiej zacząć od Nowego Testamentu. Bez ugruntowanej wiary w Boga, przy czytaniu najpierw Starego, można się zagubić. Nowy Testament wyjaśnia natomiast bardzo wiele kwestii, tajemnic i proroctw poruszanych w Starym Testamencie.
 • Dobrze docelowo mieć znajomość całej Biblii, aby wiedzieć, co tam jest, a czego nie ma. Przeczytaj ją kiedyś od deski do deski.
 • Biblię można też czytać od początku do końca, wybiórczo, od tyłu do początku, losowo, jak i starając się rozeznać z Panem Bogiem co najlepiej czytać w danej chwili.
 • Czytać regularnie – Słowo Boże to pokarm, bez którego stajemy się słabi duchowo. 
 • Jak czytać to czytać – gdy rozwleczesz czytanie na kilka lat, wersecik po werseciku, to może umknąć Ci sens całego rozdziału – całego listu i w końcu całej Biblii. Dobrze czytać nawet cały list naraz, a przynajmniej po jednym rozdziale. 
 •  Możesz też czytać Biblię w aplikacji (np. aplikacja Biblia), która ma wiele zalet: wyszukiwarka, porównywanie wersetów, plany, zakreślenia, zakładki itd.
 • Biblia jako całość jest natchniona przez Ducha Świętego. Nie traktuj listów gorzej niż Ewangelii, ani Ewangelii wyżej niż Dzieje Apostolskie. Pan Jezus nauczając odwoływał się do Starego Testamentu i cytował jego fragmenty.

I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
[2 List do Tymoteusza 3:15-17 UBG]

JAK ZROZUMIEĆ BIBLIĘ?

I. PODSTAWOWE ZASADY INTERPRETACJI

A cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie, jak i nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was; Jak też mówi o tym we wszystkich listach. Są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które, podobnie jak inne Pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swemu własnemu zatraceniu.
[2 List Piotra 3:15-16 UBG]

 • Biblia sobie nie przeczy, cała jest prawdą – jeśli wersety wydają się sprzeczne, to często nasza teologia jest niepełna lub prawda wykracza poza naszą logikę. Przykładowo ciężko jest dla wielu pogodzić fakt, że Bóg jest zarówno sprawiedliwy, jak i miłosierny. Inaczej mówiąc twoja teologia musi pasować do wszystkich fragmentów, a nie tylko do wybranych!
 • Biblia wyjaśnia Biblię – rozjaśnienie znaczenia poszczególnych fragmentów możemy znaleźć, czytając inne fragmenty. Tutaj z pomocą przychodzą wyszukiwarki Biblijne, które pomogą nam znaleźć inne fragmenty dotyczące pewnego zagadnienia.
Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo Boże z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają.
[Dzieje Apostolskie 17:11 UBG]
 • Poszczególne wersety trzeba interpretować zgodnie z całym rozdziałem, całą księgą i całą Biblią, a także kontekstem historycznym i kulturowym.
 • Pamiętaj, że adresatami Listów Biblijnych były konkretne osoby i konkretne kościoły. Listy Nowego Testamentu były pisane do osób narodzonych na nowo (opamiętanych, ochrzczonych, które otrzymały Ducha Świętego). Nie znamy też dokładnie ich pytań, problemów i wątpliwości.
 • W zrozumieniu Biblii może pomóc sprawdzanie oryginalnych greckich słów i ich znaczeń. Tutaj przyda Ci się przekład dosłowny / Biblia interlinearna.

II. NAJWAŻNIEJSZE CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Biblię trzeba czytać i rozeznawać z Duchem Świętym, tak aby objaśniał nam Słowo Boże. Módlmy się przed czytaniem, prośmy o zrozumienie, a gdy czegoś nie wiemy, prośmy go o wyjaśnienie.

Nie myśl, że wszystko zrozumiesz i też nie szukaj na siłę zrozumienia każdego fragmentu! Pozwól Panu Bogu objaśniać Ci te sprawy, które on uzna, że są Ci potrzebne i wtedy kiedy On uzna, że są Ci potrzebne. Pożądliwość większego poznania może być zgubna i prowadzić do zwiedzenia.

Lecz ich umysły zostały zaślepione; aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta.
[2 List do Koryntian 3:14-16 UBG]

PAMIĘTAJ!

 • w wierze nie chodzi o znajomość Pisma, a o realizacje Woli Bożej!
 • nie zostań faryzeuszem, który wszystkich poucza, bo ma znajomość Pisma!
 • zdobywanie wiedzy i poznania nie jest dobrym celem samym w sobie!

On też uczynił nas zdolnymi sługami nowego testamentu, nie litery, ale Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
[2 List do Koryntian 3:6 UBG]

(…) Wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje. A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy.
[1 List do Koryntian 8:1-2 UBG]
Badajcie Pisma; sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie.
[Ewangelia Jana 5:39 UBG]
czy Biblia Jest Prawdziwa
Papirus nr. 52 - najstarszy manuskrypt z fragmentem ew. Jana
Udostępnij