wolnosć od grzechu
Boże narzędzia do wolności od grzechu
Bez kategorii

Boże narzędzia do wolności od grzechu

Trwanie w tym samym grzechu latami po nawróceniu i ciągłe upadanie w ten sam grzech nie jest Biblijną normą. Pan Jezus przyszedł, aby uwolnić ludzi od ich grzechów, to znaczy uzdolnić ich do ich niepopełniania. Zbawienie, które przyniósł Chrystus, daje człowiekowi możliwość trwałej przemiany i uwolnienia!

Uwaga! Pełna doskonałość nie jest możliwa i nie mówimy w tym artykule o życiu bez upadania w kwestie takie jak np.: irytacja, nerwowość, egoizm, lenistwo, pycha, kłótnia, materializm, plotki, obmawianie, osądzanie.

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego. A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga.
[I Koryntian 6:9-11]

EWANGELIA MOCĄ KU ZBAWIENIU

Prawdziwa moc zmiany pochodzi od Boga i jest oparta na Jego Słowie, które ma Moc. Opierając się na Słowie Bożym wyrażonym w Biblii i wierząc w nie, możemy doświadczać Jego Potęgi!

Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka.
[List do Rzymian 1:16]

JAK ZOSTAĆ ZBAWIONYM OD GRZECHU?

Uwierz w Ewangelię!

A oznajmiam wam, bracia, EWANGELIĘ, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie; PRZEZ KTÓRĄ TEŻ DOSTĘPUJECIE ZBAWIENIA, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że CHRYSTUS UMARŁ ZA NASZE GRZECHY, zgodnie z Pismem; Że ZOSTAŁ POGRZEBANY, że ZMARTWYCHWSTAŁ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem;
[1 List do Koryntian 15:1-4 UBG]

Pan Jezus chce, aby wszyscy ludzie żyli wolni od grzechu! Przewidział potężne duchowe narzędzia, aby to było możliwe!

Na opamiętanie odpowie odpuszczeniem grzechów, zmianą naszego umysłu, oczyszczeniem wewnętrznym. Zabierze serce kamienne, a da serce mięsiste (Ez 36:26).

Na chrzest wodny  z wiary odpowie włączeniem w swoje ciało, uwolnieniem od grzechu od i zepsutej ludzkiej natury.

Na prośbę o Ducha Świętego odpowie chrztem Duchem Świętym, który nas pokrzepia, umacnia, prowadzi.

1. OPAMIĘTANIE

Pod poniższym linkiem jest kompleksowo omówiony temat tego, czym jest prawdziwe opamiętanie:

Opamiętanie to:

  • Wyrzekanie się wszystkiego, co posiadamy: „Tak i każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.” (Łk 14:33)
  • Pan Jezus i Jego Wola na 1 miejscu: „Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je.” (Mt 10:37-39)
  • Zapieranie się siebie i przyjęcie trudów pójścia za Panem Jezusem: „Potem przywołał do siebie lud wraz ze swoimi uczniami i powiedział do nich: Ktokolwiek chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie swój krzyż i idzie za mną.” (Mk 8:34)
  • Porzucenie świadomego grzechu: „Dlatego jeśli twoja ręka albo noga jest ci powodem upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi, być wrzuconym do ognia wiecznego. A jeśli twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do ognia piekielnego.” (Mt 18:8-9)

Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Dam moje prawa w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. I będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.
[Hebrajczyków 8:10]

I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Wyjmę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.
[Ezechiela 36:26]

Jeśli ktoś się prawdziwie opamięta/nawróci – przeżyję tzw. metanoję, czyli radykalną zmianę myślenia, postawy. Człowiek ze skruszonym sercem jest zupełnie inny niż przedtem. Bóg zmienia naturę człowieka i zaczyna on doświadczać wolności od grzechu oraz niechęci do Niego. Zatwardziałe i nieużywane przez lata sumienie zaczyna wtedy pracować na nowo i prawidłowo reagować na grzech!

2. CHRZEST WODNY CZYLI POGRZEB CIAŁA GRZESZNEGO

Pod poniższym linkiem jest kompleksowo omówiony temat tego, czym jest chrzest wodny:

Chrzest to podstawowe narzędzie do zwalczenia związania grzechem. Chrzest wodny to m.in. ukrzyżowanie i pogrzeb naszej grzesznej natury, starego życia oraz wskrzeszenie do Nowego Życia. Pierwszy człowiek Adam narodził się na Boże podobieństwo, lecz jego dzieci już na podobieństwo Adama dotkniętego zepsuciem grzechu. Przez wiarę i chrzest rodzimy się natomiast na nowo jako dziecko Boże, na Boże podobieństwo.

Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania; Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Jeśli więc umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim będziemy żyć;
[List do Rzymian 6:3-8 UBG]

W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego; Pogrzebani z nim w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który go wskrzesił z martwych. I Was, gdy byliście umarłymi w grzechach i w nieobrzezaniu waszego ciała, razem z nim ożywił, przebaczając wam wszystkie grzechy;
[List do Kolosan 2:11-13 UBG]

Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery.
[List do Rzymian 7:4-6]

!UWAGA W wielu miejscach głosi się te obietnice wolności bez konieczności przyjęcia chrztu. To błąd. Cała myśl Listu do Rzymian z rozdziałów 6 i 7 dotyczy osób które przyjęły chrzest wodny. Te obietnice mają więc moc sprawczą tylko wtedy, gdy są oparte na prawdziwym Biblijnym chrzcie poprzedzonym opamiętaniem.

3. CHRZEST DUCHEM ŚWIĘTYM

Pod poniższym linkiem jest kompleksowo omówiony temat tego, czym jest chrzest Duchem Świętym:

chrzest Duchem Swiętym

Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw i będziecie przestrzegać moich sądów, i wykonywać je.
[Ezechiela 36:27]

4. ODNOWIENIE UMYSŁU, TRWANIE I DYSCYPLINA

Pod poniższym linkiem jest kompleksowo omówiony temat: co pomaga trwać:

A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga.
[List do Rzymian 12:2]

Czy pomimo oddania życia Panu Jezusowi, doświadczenia opamiętania, chrztu w wodzie, otrzymaniu Ducha Świętego i mimo najlepszych starań ciągle upadasz w grzech? Oto dwa rozwiązania, które chcemy Ci podpowiedzieć:

1. Zapoznaj się z tabelką „co przeszkadza trwać” na podstronie https://ewangelizacja.eu/trwanie/ i spróbuj wnieść do swojego życia więcej dyscypliny.
2. Być może brak Ci objawienia tego, że Jesteś Wolny/Wolna od Grzechu! Jeśli przeżyłeś prawdziwe opamiętanie oraz prawdziwy Biblijny Chrzest Wodny i Chrzest Duchem Świętym brakować Ci może objawienia co się tak naprawdę duchowo z Tobą stało. Potrzebujesz objawienia, że twoje stare życie przestało istnieć, że jesteś Nowym Stworzeniem, człowiekiem wolnym, uczynionym na Boże podobieństwo, że w tym życiu już nie chodzi o Ciebie, ani o to, co Ty chcesz, ale o służenie Bogu.

Proś Ducha Świętego, aby objawiał Ci tę prawdę oraz zacznij studiować 6 rozdział Listu do Rzymian.

Udostępnij