Chrzest Ogniem
Bez kategorii

Chrzest Ogniem

W dwóch fragmentach Biblii: w Ewangelii Mateusza oraz Ewangelii Łukasza czytamy słowa Jana Chrzciciela prorokującego o tym, że Jezus Chrystus będzie chrzcił Duchem Świętym i Ogniem.

Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem.
[Ewangelia Łukasza 3:16]

Temat tego, czym jest chrzest Duchem Świętym w Biblii, poruszamy TUTAJ.

W tym artykule chcemy natomiast rozszyfrować, co Jan Chrzciciel miał na myśli, mówiąc o chrzcie ogniem!

CZYM JEST CHRZEST OGNIEM?

TRZY RÓŻNE INTERPRETACJE:

Wśród nauczań na temat tego, czym jest chrzest ogniem, rozróżnia się TRZY wiodące interpretacje:

  1. Chrzest ogniem jako wydarzenie tożsame z Chrztem Duchem Świętym. W tej interpretacji, ogień symbolizuje obecność i moc Ducha Świętego, który nadaje zapału, gorliwości i odwagi.
  2. Chrzest ogniem jako wewnętrzne oczyszczenie i wypalanie wierzących, aby stawali się doskonalsi, silniejsi i bardziej oddani. 
  3. Chrzest ogniem jako przyszły Boży Sąd nad światem, który jest zarówno oczyszczający, jak i destrukcyjny dla tych, którzy sprzeciwiają się woli Bożej.

W Ewangelizacja.eu uważamy, że wszystkie powyższe kwestie występują w Biblii i dotyczą nas, ALE te konkretne przesłanie z Łk 3:16 i Mt 3:11 dotyczą kwestii chrztu ogniem jako nadchodzącego Sądu nad Światem. Tę trzecią interpretację poruszmy najszerzej, ale poniżej dodajemy listę wersetów popierających dwie inne interpretacje:

TEN SAM OGIEŃ WYPALA I ROZPALA

Ogień, który rozpala:

I powiedziałem: Nie będę go wspominał ani nie będę już mówił w jego imię. Ale słowo Boże jest w moim sercu jakby ogień płonący, zamknięty w moich kościach, i usiłowałem je wstrzymać, ale nie mogłem.
[Jeremiasza 20:9]

W gorliwości nieopieszali, płonący duchem, Panu służący,
[Rzymian 12:11]

Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił dar Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk.
[2 Tymoteusza 1:6]

Był on obeznany z drogą Pana, a pałając duchem, mówił i nauczał starannie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Jana.
[Dzieje Apostolskie 18:25]

Ducha nie gaście.
[1 Tesaloniczan 5:19]


Zwolennicy tezy, że chrzest ognia to chrzest Duchem Świętym często opierają się na wersecie z Dnia Pięćdziesiątnicy:

„Gdy Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.”
[Dzieje Apostolskie 2:3-4]

Ogień, który wypala:

Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejszej od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa;
[1 Piotra 1:7]

Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało;
[1 Piotra 4:12]

Doświadczyłeś moje serce, nawiedziłeś mnie nocą, wypróbowałeś mnie ogniem, ale nic nie znalazłeś. Postanowiłem, że moje usta nie zgrzeszą.
[Psalmów 17:3]

Doświadczyłeś nas bowiem, Boże, wypróbowałeś nas ogniem, jak srebro jest oczyszczone. Zaprowadziłeś nas w sidła, włożyłeś ucisk na nasze biodra. Pozwoliłeś ludziom deptać nam po głowach, przeszliśmy przez ogień i wodę, ale nas wyprowadziłeś na miejsce obfitości.
[Psalmów 66:10-12]

Błogosławiony człowiek, który znosi próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma koronę życia, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują.
[Jakuba 1:12]

Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, abyś widział. Ja wszystkich, których miłuję, strofuję i karcę. Bądź więc gorliwy i pokutuj.
[Objawienia 3:18-19]

Lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro: oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać PANU ofiarę w sprawiedliwości.
[Malachiasza 3:2-3]

I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a on powie: PAN jest moim Bogiem.
[Zachariasza 13:9]

Dlatego tak mówi PAN zastępów: Oto przetopię ich i wypróbuję; jak bowiem mam postąpić z córką mego ludu?
[Jeremiasza 9:7]

Chrzest ogniem jako dodatkowe doświadczenie charyzmatyczne??

Chrzest ogniem bywa przedstawiany także  jako dodatkowe doświadczenie charyzmatyczne – dające dodatkowe, większe namaszczenie ponad chrzest Duchem Świętym. Nie widzimy jednak w Biblii nigdzie wersetów popierających tę praktykę w wykonaniu Pana Jezusa lub Jego uczniów, aby oprócz chrztu Duchem Świętym lub chrztu wodnego kogokolwiek „chrzcili ogniem” w tym sensie, namawiali do chrztu ogniem lub gdziekolwiek poruszali ten temat w takim kontekście. Uważamy, że nie ma większego namaszczenia w sensie ogólnym niż bycie napełnionym Duchem Świętym (może być szczególne namaszczenie do służby, do roli, do posługi w jakimś darze duchowym, misji itd.).

DLACZEGO CHRZEST OGNIEM TO SĄD?

Podstawowa zasada interpretacji Biblii to KONTEKST, KONTEKST, KONTEKST. Kontekst rozdziału, kontekst Listu oraz kontekst całej Biblii. Zerknijmy na początku na najbliższy kontekst tych wersetów.

Odpowiedział Jan wszystkim: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi pszenicę do swego spichlerza, ale plewy spali w ogniu nieugaszonym.
[Łukasza 3:16-17]

Czytając te wersety razem (ciągiem), widzimy mowę o Bożym Sądzie, spaleniu plew.

Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
[Mateusza 3:10-12]

Tutaj podobnie. I przed wersetem o chrzcie ogniem i po wersecie o chrzcie ogniem mowa jest o karze wrzucenia do ognia wiecznego.

CHRZEST OGNIEM W BIBLII JAKO SĄD

Oto bowiem nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący niegodziwie będą jak ściernisko. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi PAN zastępów, tak że nie pozostawi im ani korzenia, ani gałązki.
[Malachiasza 4:1]

Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha.
[Psalmów 11:6]

Uczynisz ich jakby piecem ognistym w czasie twego gniewu; PAN w swojej zapalczywości pochłonie ich, a ogień ich strawi.
[Psalmów 21:9]

Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
[Mateusza 7:19]

Jak więc zbiera się kąkol i spala w ogniu, tak będzie przy końcu tego świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, a oni zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy popełniają nieprawość; I wrzucą ich do pieca ognistego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
[Mateusza 13:40-42]

Potem powie i do tych, którzy będą po lewej stronie: Idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany dla diabła i jego aniołów.
[Mateusza 25:41]

Jeśli twoja ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce, pójść do piekła, w ogień nieugaszony;
[Marka 9:43]

Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony precz jak latorośl i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia, i płoną.
[Jana 15:6]

A wam, uciśnionym, dać odpoczynek wraz z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej mocy; W ogniu płomienistym wywierając zemstę na tych, którzy Boga nie znają i nie są posłuszni ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;
[2 Tesaloniczan 1:7-9]

Jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy po otrzymaniu poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy; Lecz jakieś straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawić ma przeciwników.
[Hebrajczyków 10:26-27]

A obecne niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi.
[2 Piotra 3:7]

Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.
[Objawienia 21:8]

TEMAT CHRZTU OGNIEM JAKO SĄDU ZWIĄZANY JEST TAKŻE BEZPOŚREDNIO Z TEMATEM DNIA PAŃSKIEGO. ZAPRASZAMY DO CZYTANIA:

Udostępnij